รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2017-12-04 13:00:44 2017-12-07 15:56:00 5861 99.150 2002-01-01 00:14:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11061 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 2007-04-10 13:00:23 2007-04-10 15:48:49 3934 99.909 2007-04-12 05:21:10 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
05283 สอ. พระธาตุ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 02 อ.เชียงขวัญ 2013-06-26 08:34:59 2013-06-26 08:35:05 1667 2013-06-26 08:35:06 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05287 สอ. หนองฮี บ้านศาลางาม หมู่ที่ 01 อ.หนองฮี 2014-02-20 19:53:23 2014-02-20 20:58:52 1427 2014-02-21 09:08:40 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
24649 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเหนือ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2015-08-16 22:26:10 2015-08-16 23:02:13 886 2015-08-16 23:02:14 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
10708 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด 2014-12-20 10:29:57 2014-12-20 13:03:52 798 99.913 2015-11-12 08:36:51 ETL-2010-03-23 5.6.21-70.1
11066 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง 2015-02-06 16:35:13 2015-02-06 21:44:16 525 99.596 2016-08-11 19:09:41 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11063 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน 2015-08-06 20:35:23 2015-08-07 01:03:53 491 99.842 2016-09-14 15:51:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 2016-01-04 13:58:59 2016-01-04 21:57:25 365 99.838 2017-01-18 08:57:48 ETL-2010-03-23 5.5.32-31.0
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 2017-01-30 18:34:49 2017-01-30 19:36:12 353 99.777 2017-01-30 19:36:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2017-02-11 09:31:42 2017-02-11 09:46:28 332 99.420 2017-02-20 13:29:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 2016-11-27 05:23:10 2016-11-27 08:27:34 317 99.832 2017-03-07 23:11:27 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2016-09-27 17:44:31 2016-09-27 17:44:40 304 99.280 2017-03-20 17:51:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2017-04-08 09:49:11 2017-04-08 11:59:50 283 99.952 2017-04-10 09:19:35 ETL-2010-03-23 5.5.30-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2017-04-13 11:00:49 2017-04-13 11:21:53 280 99.287 2017-04-13 11:21:53 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2017-04-22 09:33:48 2017-04-22 09:33:56 271 99.889 2017-04-22 09:33:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2017-01-22 14:52:02 2017-01-22 15:18:49 258 99.887 2017-05-05 08:27:07 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2017-05-05 12:22:50 2017-05-05 13:15:23 258 99.881 2017-05-05 13:15:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 2017-05-09 08:31:40 2017-05-09 09:08:46 254 99.914 2017-05-09 09:08:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2017-05-19 08:43:05 2017-05-19 10:55:23 244 99.926 2017-05-19 11:35:20 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
11067 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย 2017-02-18 18:59:57 2017-02-18 20:55:43 240 99.860 2017-05-23 15:50:24 ETL-2010-03-23 5.6.13-56
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 1899-12-30 00:00:00 234 99.938 2017-05-29 08:45:49 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 1899-12-30 00:00:00 223 99.931 2017-06-09 15:38:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 2017-05-04 22:15:23 2017-05-05 02:34:11 223 99.371 2017-06-09 12:17:24 ETL-2010-03-23 5.5.28-29.3
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2017-07-12 09:35:28 2017-07-12 11:05:03 190 99.920 2017-07-12 11:05:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2017-07-10 08:49:47 2017-07-10 09:19:30 189 99.968 2017-07-13 11:48:49 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2017-05-23 13:43:11 2017-05-23 14:05:35 155 99.855 2017-08-16 13:16:06 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11504 โรงพยาบาล นอก สธ. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ 2017-08-08 04:51:38 2017-08-08 05:42:41 147 99.964 2017-08-24 16:42:03 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2017-09-02 11:02:15 2017-09-02 15:29:59 138 99.972 2017-09-02 15:29:59 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2017-09-05 19:22:37 2017-09-05 19:50:01 134 99.964 2017-09-06 09:05:28 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2017-09-21 08:18:03 2017-08-15 13:20:22 118 99.972 2017-09-22 16:18:31 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
11073 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ 2017-09-15 07:06:18 2017-09-15 14:34:12 118 99.897 2017-09-22 14:12:43 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2016-12-27 00:40:47 2016-12-27 00:46:10 116 99.931 2017-09-24 07:27:19 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2017-10-01 17:28:04 2017-10-01 17:51:40 109 99.979 2017-10-01 17:51:41 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 107 99.296 2017-10-03 11:15:10 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11071 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2015-12-08 08:32:27 2015-12-08 08:51:12 107 99.805 2017-10-03 15:57:33 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2017-10-18 08:49:47 2017-10-18 10:49:23 85 99.354 2017-10-25 17:01:59 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2016-10-22 04:51:23 2016-10-22 04:51:29 80 99.969 2017-10-30 09:28:47 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 2017-11-13 23:28:14 2017-11-13 23:28:28 65 99.758 2017-11-14 19:34:58 ETL-2010-03-23 10.1.10-MariaDB-log
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-15 08:59:07 2017-11-15 10:09:04 64 99.413 2017-11-15 10:09:09 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 2017-11-15 17:03:03 2017-11-15 21:02:29 63 99.908 2017-11-16 11:35:32 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2017-11-15 08:26:29 2017-11-15 08:29:07 62 99.279 2017-11-17 13:17:52 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-23 10:35:47 2017-11-23 10:39:39 56 99.862 2017-11-23 10:39:49 ETL-2010-03-23 5.1.53-MariaDB
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2017-11-29 08:51:00 2017-11-29 11:08:18 50 99.825 2017-11-29 11:08:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 49 99.914 2017-11-30 12:35:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 2017-12-02 15:32:23 2017-12-02 15:36:28 47 99.327 2017-12-02 15:36:28 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2017-08-07 11:51:02 2017-08-07 17:25:41 45 99.792 2017-12-04 09:10:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2017-11-19 09:01:56 2017-11-19 09:29:14 43 99.223 2017-12-06 17:19:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-15 17:51:10 2018-01-15 18:51:53 43 99.478 2017-12-06 19:23:39 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 42 99.973 2017-12-07 16:32:09 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-29 16:32:22 2017-11-29 17:23:11 37 99.807 2017-12-12 17:45:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-12-10 13:12:35 2017-12-10 14:18:37 34 99.410 2017-12-15 20:08:37 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2017-12-18 09:06:20 2017-12-18 10:09:16 31 99.511 2017-12-18 10:10:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-12 09:54:12 2018-01-12 10:36:49 29 99.844 2017-12-20 16:16:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05273 รพ.สต. บ้านพยอม ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2017-12-24 12:56:23 2017-12-24 13:29:55 24 99.947 2017-12-25 12:53:52 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2018-01-17 09:17:42 2017-12-26 14:42:25 23 99.881 2017-12-26 14:42:26 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2017-12-26 08:37:45 2017-12-26 09:52:36 22 99.938 2017-12-27 13:26:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2017-12-27 08:18:51 2017-12-27 08:40:15 22 99.966 2017-12-27 08:40:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 21 99.361 2017-12-28 09:15:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27990 รพ. โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี 2018-01-01 02:44:14 2018-01-01 04:37:04 17 99.115 2018-01-01 04:37:04 3.57.7.26 5.6.15-56
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-02 14:46:21 2018-01-02 15:33:54 15 99.941 2018-01-03 08:57:11 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2018-01-03 08:47:24 2018-01-03 12:28:19 15 99.882 2018-01-03 12:28:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 14 99.959 2018-01-04 15:18:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2017-05-15 17:51:21 2017-05-15 18:17:00 14 99.965 2018-01-04 10:09:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2018-01-04 17:50:25 2018-01-04 21:22:50 13 99.367 2018-01-05 18:01:11 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 10 99.312 2018-01-08 15:36:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2017-12-26 08:48:01 2017-12-26 08:50:46 10 99.970 2018-01-08 10:26:40 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2017-09-13 08:07:58 2017-09-13 08:41:01 9 99.973 2018-01-09 10:12:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2017-12-19 06:14:03 2017-12-19 06:14:08 9 99.960 2018-01-09 13:53:18 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2018-01-09 18:48:35 2018-01-09 19:41:54 9 99.972 2018-01-09 19:41:56 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2017-12-13 12:54:17 2017-12-13 13:38:52 8 99.954 2018-01-10 17:30:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2018-01-09 13:04:57 2018-01-09 13:11:33 8 99.971 2018-01-10 20:42:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-10 09:46:15 2018-01-10 17:12:58 8 99.172 2018-01-10 17:13:00 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-10 17:22:48 2018-01-10 19:29:35 8 99.968 2018-01-10 19:29:42 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 7 99.972 2018-01-11 08:50:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2018-01-04 09:39:26 2017-12-27 10:54:40 7 99.949 2018-01-11 17:57:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2018-01-04 08:51:52 2018-01-04 08:52:05 7 99.855 2018-01-11 18:18:17 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2017-04-15 19:26:24 2017-04-15 19:59:51 6 99.459 2018-01-12 15:35:24 ETL-2010-03-23 5.5.32-31.0
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-05 07:40:03 2018-01-05 07:40:10 6 99.889 2018-01-12 10:16:53 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2018-01-15 11:44:07 2018-01-12 11:19:07 6 99.938 2018-01-12 11:19:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-01-12 13:55:28 2018-01-12 18:19:26 6 99.944 2018-01-12 18:19:30 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-12 19:05:18 2018-01-12 19:33:17 6 99.973 2018-01-12 19:33:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2018-01-19 10:34:47 2018-01-14 14:00:54 6 99.973 2018-01-12 15:26:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-14 16:31:29 2018-01-14 16:40:45 4 99.967 2018-01-14 16:40:47 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 1899-12-30 00:00:00 3 99.868 2018-01-15 12:58:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 3 99.878 2018-01-15 22:07:24 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2017-11-14 09:10:50 2017-11-14 12:34:05 3 99.846 2018-01-15 10:03:49 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-12-20 08:12:08 2017-12-14 11:29:16 3 99.945 2018-01-15 16:11:49 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2017-12-21 12:49:08 2017-12-21 13:01:18 3 99.968 2018-01-15 13:16:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2017-12-28 08:19:49 2017-12-28 08:53:20 3 99.938 2018-01-15 09:19:49 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2017-12-31 09:45:38 2017-12-31 09:59:20 3 99.712 2018-01-15 18:38:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2018-01-07 09:18:05 2018-01-07 10:04:23 3 99.882 2018-01-15 18:07:57 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2018-01-13 09:09:13 2018-01-13 09:16:00 3 99.803 2018-01-15 18:31:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2018-01-15 07:27:57 2018-01-15 07:48:35 3 99.343 2018-01-15 07:48:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-15 09:01:04 2018-01-15 09:55:43 3 99.969 2018-01-15 09:55:47 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-15 13:26:33 2018-01-15 14:35:47 3 99.431 2018-01-15 16:35:13 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-01-15 16:20:34 2018-01-15 18:36:40 3 99.342 2018-01-15 18:36:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-15 21:28:42 2018-01-15 21:28:49 3 99.344 2018-01-15 21:28:53 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 2 99.343 2018-01-16 14:09:05 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 2 99.312 2018-01-16 15:35:45 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 2 99.923 2018-01-16 13:43:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 2 99.987 2018-01-16 15:35:44 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2017-12-01 09:15:30 2017-12-01 12:48:52 2 99.959 2018-01-16 16:10:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2017-12-18 16:29:49 2017-12-18 19:08:18 2 99.967 2018-01-16 15:35:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2017-12-29 12:27:52 2017-12-29 12:39:42 2 99.886 2018-01-16 18:24:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2018-01-07 09:10:52 2018-01-07 09:23:43 2 99.382 2018-01-16 10:17:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2018-01-11 07:34:13 2018-01-11 10:06:50 2 99.236 2018-01-16 19:45:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2018-01-13 11:26:28 2018-01-13 11:57:32 2 99.939 2018-01-16 09:24:24 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2018-01-14 08:52:46 2018-01-14 10:26:12 2 99.385 2018-01-16 19:46:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2018-01-15 18:39:19 2018-01-15 19:36:50 2 99.939 2018-01-16 15:44:57 3.57.7.26 5.5.31-MariaDB
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2018-01-15 18:00:10 2018-01-15 19:37:29 2 99.888 2018-01-16 20:00:03 3.57.7.26 5.6.32-78.1
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-16 08:48:30 2018-01-16 08:48:40 2 99.329 2018-01-16 08:48:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-01-16 03:11:41 2018-01-16 08:58:50 2 99.313 2018-01-16 08:58:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-16 08:18:07 2018-01-16 09:22:13 2 99.875 2018-01-16 09:22:15 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2018-01-16 08:58:19 2018-01-16 10:29:59 2 99.959 2018-01-16 10:30:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-16 09:21:10 2018-01-16 10:40:55 2 99.284 2018-01-16 19:21:40 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-16 11:28:07 2018-01-16 12:36:37 2 99.933 2018-01-16 12:36:40 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-16 14:09:47 2018-01-16 17:41:16 2 99.935 2018-01-16 17:41:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2018-01-16 19:11:22 2018-01-16 19:12:04 2 99.959 2018-01-16 19:12:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-16 19:29:51 2018-01-16 19:30:03 2 99.972 2018-01-16 19:30:04 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2018-01-16 19:48:55 2018-01-16 20:18:56 2 99.428 2018-01-16 20:18:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 1 99.388 2018-01-17 18:18:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.845 2018-01-17 14:02:46 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.974 2018-01-17 19:34:18 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 1 99.571 2018-01-17 16:52:47 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 1 99.970 2018-01-17 20:32:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 1899-12-30 00:00:00 1 99.286 2018-01-17 13:59:48 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 1899-12-30 00:00:00 1 99.296 2018-01-17 17:38:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 1 99.935 2018-01-17 09:24:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 1 99.885 2018-01-17 20:00:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 1 99.192 2018-01-17 16:54:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 1 99.953 2018-01-17 09:12:19 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 1 99.834 2018-01-17 09:02:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 1 99.970 2018-01-17 15:37:16 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 1 99.917 2018-01-17 11:04:35 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 1 99.882 2018-01-17 12:45:16 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 1 99.972 2018-01-17 09:07:30 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 1 99.970 2018-01-17 13:59:46 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2018-01-15 13:21:40 1 99.974 2018-01-17 19:19:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.173 2018-01-17 13:24:45 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.591 2018-01-17 18:38:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 1 99.967 2018-01-17 13:01:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.288 2018-01-17 22:23:15 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 1899-12-30 00:00:00 1 99.874 2018-01-17 18:30:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.973 2018-01-17 13:24:11 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 1899-12-30 00:00:00 1 99.853 2018-01-17 16:03:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2017-12-17 12:52:40 2017-12-15 09:04:22 1 99.969 2018-01-17 16:06:42 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-12-25 20:20:46 2017-12-25 20:06:29 1 99.229 2018-01-17 11:02:01 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2017-12-26 19:07:28 2017-12-26 19:07:36 1 99.944 2018-01-17 11:01:00 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2017-12-28 09:15:57 2017-12-28 09:29:46 1 99.956 2018-01-17 13:04:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2017-12-31 08:44:52 2017-12-31 09:15:57 1 99.913 2018-01-17 18:24:14 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-04 12:51:56 2018-01-04 13:02:24 1 99.279 2018-01-17 14:01:15 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2018-01-05 08:09:06 2018-01-05 08:25:54 1 99.197 2018-01-17 13:58:11 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2018-01-06 10:28:57 2018-01-06 10:35:57 1 99.938 2018-01-17 12:58:36 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 2018-01-07 10:31:20 2018-01-07 13:06:36 1 99.963 2018-01-17 13:23:36 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2018-01-08 11:15:35 2018-01-08 14:16:42 1 99.917 2018-01-17 16:02:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2018-01-10 08:33:44 2018-01-10 09:16:44 1 99.579 2018-01-17 12:58:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2018-01-12 06:23:27 2018-01-11 09:27:04 1 99.940 2018-01-17 17:55:31 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-01-11 14:59:09 2018-01-11 20:00:34 1 99.955 2018-01-17 20:02:57 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2018-01-12 08:31:51 2018-01-12 08:57:33 1 99.365 2018-01-17 16:47:03 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 2018-01-12 09:05:35 2018-01-12 09:06:55 1 99.973 2018-01-17 21:23:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2018-01-12 08:31:42 2018-01-12 12:24:53 1 99.315 2018-01-17 13:58:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2018-01-12 11:53:53 2018-01-12 12:46:34 1 99.873 2018-01-17 11:00:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2018-01-12 09:22:30 2018-01-12 12:51:25 1 99.361 2018-01-17 19:36:43 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2018-01-12 18:04:04 2018-01-12 19:08:45 1 99.973 2018-01-17 19:31:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2018-01-13 16:16:30 2018-01-13 16:58:37 1 99.950 2018-01-17 16:52:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2018-01-13 19:27:24 2018-01-13 21:41:11 1 99.840 2018-01-17 19:10:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2018-01-14 09:11:21 2018-01-14 10:34:54 1 99.355 2018-01-17 18:15:47 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-01-14 09:31:01 2018-01-14 13:01:37 1 99.956 2018-01-17 13:59:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2018-01-15 10:11:32 2018-01-15 14:15:58 1 99.266 2018-01-17 11:39:14 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2018-01-15 12:47:08 2018-01-15 17:34:52 1 99.386 2018-01-17 09:28:29 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2018-01-15 15:36:17 2018-01-15 17:52:38 1 99.851 2018-01-17 15:36:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2018-01-15 17:59:40 2018-01-15 19:18:14 1 99.838 2018-01-17 20:00:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2018-01-15 20:07:41 2018-01-15 20:34:52 1 99.439 2018-01-17 11:35:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2018-01-16 07:33:28 2018-01-16 07:56:43 1 99.959 2018-01-17 18:55:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2018-01-16 08:43:56 2018-01-16 08:50:20 1 99.455 2018-01-17 15:39:28 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2018-01-16 08:31:32 2018-01-16 08:50:31 1 99.383 2018-01-17 15:39:02 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2018-01-16 08:50:54 2018-01-16 08:51:07 1 99.906 2018-01-17 09:10:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2018-01-16 08:23:02 2018-01-16 08:58:23 1 99.831 2018-01-17 16:17:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-16 09:04:53 2018-01-16 09:05:18 1 99.351 2018-01-17 19:50:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2018-01-16 09:22:49 2018-01-16 09:23:43 1 99.909 2018-01-17 10:29:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2018-01-16 09:13:17 2018-01-16 10:00:55 1 99.961 2018-01-17 13:59:11 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-16 16:32:21 2018-01-16 11:07:38 1 99.379 2018-01-17 10:35:13 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-16 11:22:38 2018-01-16 14:28:28 1 99.365 2018-01-17 12:43:55 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2018-01-16 08:59:40 2018-01-16 17:09:28 1 99.221 2018-01-17 19:19:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-16 10:32:49 2018-01-16 18:20:06 1 99.986 2018-01-17 18:56:58 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2018-01-16 16:42:20 2018-01-16 19:02:11 1 99.493 2018-01-17 18:47:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-16 18:56:27 2018-01-16 19:10:47 1 99.983 2018-01-17 19:19:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2018-01-16 19:13:45 2018-01-16 19:13:56 1 99.448 2018-01-17 19:29:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-16 19:24:54 2018-01-16 19:25:01 1 99.342 2018-01-17 19:22:34 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2018-01-16 19:41:51 2018-01-16 19:41:57 1 99.968 2018-01-17 20:32:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2018-01-16 19:05:42 2018-01-16 19:56:33 1 99.968 2018-01-17 19:48:43 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-16 19:22:38 2018-01-16 20:10:14 1 99.365 2018-01-17 11:17:19 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2018-01-16 19:40:23 2018-01-16 20:17:25 1 99.940 2018-01-17 09:28:31 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2018-01-16 19:00:59 2018-01-16 21:14:29 1 99.322 2018-01-17 09:45:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11075 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-17 02:22:55 2018-01-17 07:04:32 1 99.126 2018-01-17 07:04:33 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2018-01-17 07:29:27 2018-01-17 07:29:36 1 99.425 2018-01-17 07:29:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2018-01-17 07:17:23 2018-01-17 07:49:41 1 99.485 2018-01-17 07:49:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2018-01-17 08:36:27 2018-01-17 08:36:47 1 99.948 2018-01-17 08:36:49 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2018-01-17 08:47:59 2018-01-17 08:51:57 1 99.328 2018-01-17 08:52:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-17 08:54:50 2018-01-17 08:55:20 1 99.874 2018-01-17 08:56:10 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2018-01-17 08:37:43 2018-01-17 09:00:21 1 99.973 2018-01-17 09:01:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2018-01-17 09:06:15 2018-01-17 09:10:10 1 99.946 2018-01-17 09:10:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2018-01-17 09:15:47 2018-01-17 09:16:43 1 99.347 2018-01-17 22:04:06 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2018-01-16 04:06:19 2018-01-17 09:34:09 1 99.940 2018-01-17 14:10:41 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2018-01-17 09:20:38 2018-01-17 09:38:25 1 99.451 2018-01-17 13:57:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2018-01-17 09:22:20 2018-01-17 09:45:11 1 99.823 2018-01-17 09:45:16 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2018-01-17 08:23:22 2018-01-17 11:26:01 1 99.900 2018-01-17 11:26:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-17 08:29:12 2018-01-17 11:39:00 1 99.973 2018-01-17 11:39:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2018-01-17 11:11:53 2018-01-17 11:55:09 1 99.857 2018-01-17 11:55:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-17 08:53:22 2018-01-17 13:26:27 1 99.880 2018-01-17 13:26:30 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2018-01-17 14:45:14 2018-01-17 15:28:19 1 99.971 2018-01-17 19:32:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-17 15:36:10 2018-01-17 15:50:54 1 99.819 2018-01-17 15:50:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-17 16:13:11 2018-01-17 16:14:52 1 99.893 2018-01-17 16:16:15 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-17 16:18:57 2018-01-17 16:20:38 1 99.884 2018-01-17 16:20:41 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2018-01-17 15:51:41 2018-01-17 16:28:28 1 99.856 2018-01-17 16:28:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-17 16:09:57 2018-01-17 16:32:04 1 99.934 2018-01-17 19:32:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-17 15:53:08 2018-01-17 16:40:45 1 99.942 2018-01-17 16:40:49 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-17 09:03:28 2018-01-17 16:42:16 1 99.957 2018-01-17 16:42:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2018-01-17 16:34:26 2018-01-17 16:42:22 1 99.389 2018-01-17 16:42:23 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2018-01-17 09:20:48 2018-01-17 16:53:52 1 99.967 2018-01-17 16:53:54 3.57.7.26 5.5.31-MariaDB
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2018-01-17 18:14:10 2018-01-17 18:15:51 1 99.964 2018-01-17 18:17:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2018-01-17 17:03:09 2018-01-17 18:28:40 1 99.319 2018-01-17 18:28:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-17 18:58:28 2018-01-17 18:58:40 1 99.851 2018-01-17 18:58:41 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2018-01-17 13:54:26 2018-01-17 19:13:27 1 99.947 2018-01-17 19:13:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 2018-01-17 13:59:10 2018-01-17 19:28:32 1 99.922 2018-01-17 19:28:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2018-01-17 19:29:00 2018-01-17 19:29:29 1 99.275 2018-01-17 19:29:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-17 13:59:16 2018-01-17 19:31:55 1 99.973 2018-01-17 19:31:56 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2018-01-17 19:38:21 2018-01-17 19:38:45 1 99.891 2018-01-17 19:38:46 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-17 19:43:34 2018-01-17 19:51:28 1 99.898 2018-01-17 19:51:29 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2018-01-17 16:02:00 2018-01-17 20:08:03 1 99.155 2018-01-17 20:08:04 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2018-01-17 13:57:30 2018-01-17 20:26:27 1 99.809 2018-01-17 20:26:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2018-01-17 19:28:05 2018-01-17 20:51:29 1 99.979 2018-01-17 20:51:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2018-01-17 20:00:41 2018-01-17 21:08:21 1 99.868 2018-01-17 21:08:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2018-01-17 20:45:08 2018-01-17 21:17:38 1 99.406 2018-01-17 21:17:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2018-01-17 20:44:27 2018-01-17 21:19:06 1 99.951 2018-01-17 21:19:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2018-01-17 18:15:47 2018-01-17 21:44:29 1 99.921 2018-01-17 21:44:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-17 21:26:04 2018-01-17 22:21:42 1 99.934 2018-01-17 22:21:43 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
11064 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2018-01-17 22:31:23 2018-01-17 22:31:38 1 99.941 2018-01-17 22:31:39 ETL-2010-03-23 10.0.29-MariaDB-wsrep
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2018-01-17 19:58:54 2018-01-17 22:39:34 1 99.972 2018-01-17 22:39:36 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2018-01-17 20:58:20 2018-01-17 23:22:12 1 99.838 2018-01-17 23:22:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2018-01-17 15:35:04 2018-01-17 23:32:33 1 99.031 2018-01-17 23:32:40 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 0 99.871 2018-01-18 06:58:10 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 0 99.971 2018-01-18 08:25:09 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2018-01-15 09:01:05 2018-01-15 09:33:50 0 99.969 2018-01-18 08:25:06 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-17 07:52:27 2018-01-17 10:05:26 0 99.890 2018-01-18 06:47:35 ETL-2010-03-23 5.5.53-MariaDB-wsrep
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-17 09:34:31 2018-01-17 10:44:58 0 99.258 2018-01-18 08:25:01 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2018-01-17 17:18:20 2018-01-17 19:00:43 0 99.968 2018-01-18 07:28:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2018-01-17 19:34:10 2018-01-18 00:24:03 0 99.915 2018-01-18 00:24:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2018-01-17 19:46:11 2018-01-18 00:32:44 0 99.408 2018-01-18 00:32:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-01-18 00:28:22 2018-01-18 01:21:48 0 99.248 2018-01-18 01:21:49 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2018-01-18 05:33:10 2018-01-18 06:01:32 0 99.971 2018-01-18 06:01:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2018-01-18 05:31:12 2018-01-18 06:03:41 0 99.891 2018-01-18 06:03:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2018-01-18 06:50:51 2018-01-18 07:23:17 0 99.167 2018-01-18 07:23:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2018-01-18 08:16:13 2018-01-18 08:40:45 0 99.792 2018-01-18 08:40:45 ETL-2010-03-23 5.5.27-28.0
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2018-01-17 07:50:44 2018-01-17 08:24:40 -1 99.973 2018-01-19 08:24:16 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1