รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 490 99.838 2018-07-17 15:07:49
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2018-09-27 11:55:24 2018-09-27 12:35:06 418 99.190 2018-09-27 12:35:06 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2018-10-11 14:39:57 2018-10-11 15:35:05 404 99.871 2018-10-11 15:35:06 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-10-28 16:44:56 2018-10-28 17:06:06 387 99.818 2018-10-28 17:06:06 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 384 99.700 2018-10-31 11:51:54
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2018-10-04 15:48:25 2018-10-04 16:10:30 378 99.950 2018-11-06 11:52:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2018-11-20 08:52:52 2018-11-20 11:12:49 328 99.873 2018-12-26 13:29:54 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2019-01-02 13:23:47 2019-01-02 14:46:40 320 99.472 2019-01-03 09:06:20 ETL-2010-03-23 10.0.28-MariaDB-wsrep
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2019-01-04 14:44:18 2019-01-04 15:55:17 319 99.954 2019-01-04 15:55:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2019-02-17 10:00:16 2019-02-17 10:10:53 275 99.581 2019-02-17 10:10:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2018-09-05 19:39:46 2018-09-05 20:22:18 269 99.784 2019-02-23 13:45:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2019-02-26 08:53:11 2019-02-26 13:11:38 265 99.881 2019-02-27 12:43:19 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2019-03-08 08:37:56 2019-03-08 08:41:03 256 99.952 2019-03-08 08:41:04 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2019-03-20 09:44:00 2019-03-20 09:44:14 244 99.924 2019-03-20 09:44:15 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2019-04-29 15:51:27 2019-04-29 17:27:27 204 99.853 2019-04-29 17:27:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 167 99.938 2019-06-05 11:27:44
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 166 99.972 2019-06-06 19:49:21 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 157 99.392 2019-06-15 10:48:06 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2019-06-20 10:45:40 2019-06-19 13:04:25 149 99.951 2019-06-23 15:46:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2019-06-25 16:38:47 2019-06-25 17:05:34 147 99.972 2019-06-25 17:05:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-06-19 14:34:32 2019-06-19 15:58:24 145 99.162 2019-06-27 14:49:04 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 2019-06-27 12:04:48 2019-06-27 13:10:00 145 99.780 2019-06-27 13:10:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2019-03-07 10:26:15 2019-03-07 10:56:50 131 99.210 2019-07-11 09:10:21 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-07-30 11:14:22 2019-07-30 11:15:01 112 99.942 2019-07-30 11:15:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-08-01 08:08:25 2019-08-01 10:29:27 110 99.258 2019-08-01 10:29:28 ETL-2010-03-23 5.5.63-MariaDB-wsrep
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 109 99.832 2019-08-02 15:43:45
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2019-08-07 09:35:52 2019-08-07 11:31:06 104 99.968 2019-08-07 11:31:19 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2019-08-02 08:58:35 2019-08-02 09:26:59 96 99.804 2019-08-15 15:26:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2019-08-19 08:30:44 2019-08-19 08:30:49 92 99.825 2019-08-19 08:30:50 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 82 99.910 2019-08-29 08:58:14
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2019-09-11 10:19:33 2019-09-11 10:19:50 76 99.974 2019-09-04 13:16:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2019-09-11 00:08:35 2019-09-11 00:36:06 69 99.937 2019-09-11 00:36:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-09-11 10:56:06 2019-09-11 11:37:25 69 99.343 2019-09-11 11:37:26 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 49 99.235 2019-10-01 22:11:56
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2019-10-02 11:21:18 2019-10-02 11:54:10 48 99.208 2019-10-02 11:08:22 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2019-10-05 05:04:36 2019-10-05 05:13:59 45 99.920 2019-10-05 05:14:02 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2019-10-08 09:19:24 2019-10-08 12:15:22 42 99.970 2019-10-08 12:15:23 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2019-10-09 08:41:02 2019-10-09 10:44:58 41 99.872 2019-10-09 10:44:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2019-10-09 11:00:47 2019-10-09 11:21:46 41 99.968 2019-10-09 11:21:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-10-11 08:26:17 2019-10-11 09:25:14 39 99.943 2019-10-11 09:25:16 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2019-10-15 13:39:38 2019-10-15 16:33:52 35 99.938 2019-10-15 16:34:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-15 09:43:02 2019-11-15 09:49:17 34 99.952 2019-10-16 09:36:05 ETL-2010-03-23 5.5.65-MariaDB
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-06-27 14:34:37 2019-06-27 14:38:18 32 99.939 2019-10-18 15:19:53 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2019-10-20 16:25:25 2019-10-21 00:10:15 29 98.977 2019-10-21 19:29:00 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2019-10-22 09:05:56 2019-10-22 10:57:58 28 99.922 2019-10-22 10:57:59 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2019-10-25 11:06:04 2019-10-25 11:53:36 25 99.341 2019-10-25 11:53:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-10-28 14:17:20 2019-10-28 14:22:08 22 99.361 2019-10-28 14:22:09 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2019-10-29 20:43:58 2019-10-29 13:53:16 21 99.867 2019-10-29 13:53:17 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 1899-12-30 00:00:00 20 99.967 2019-10-30 11:43:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2019-10-31 13:45:48 2019-10-31 13:59:21 19 99.854 2019-10-31 13:59:22 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2019-10-31 14:41:52 2019-10-31 16:05:03 18 99.959 2019-11-01 15:07:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2019-11-01 08:50:44 2019-11-01 10:28:25 18 99.873 2019-11-01 10:28:31 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2019-11-03 22:48:21 2019-11-04 01:01:01 15 99.838 2019-11-04 20:12:27 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2019-11-04 21:44:06 2019-11-04 22:20:33 15 99.969 2019-11-04 22:20:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-11-06 09:04:20 2019-11-06 09:16:23 13 99.958 2019-11-06 09:16:25 ETL-2010-03-23 5.6.43-84.3
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2019-11-07 16:48:25 2019-11-07 17:14:51 12 99.190 2019-11-07 17:14:51 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2019-11-08 10:41:02 2019-11-08 11:59:53 11 99.972 2019-11-08 11:59:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2019-11-10 11:06:28 2019-11-10 11:33:24 9 99.320 2019-11-10 11:33:25 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2019-10-29 17:28:22 2019-10-29 17:28:30 8 99.171 2019-11-11 16:32:51 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-11 08:11:14 2019-11-11 10:49:37 8 99.385 2019-11-11 10:49:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 2019-11-11 09:00:32 2019-11-11 11:57:31 8 99.933 2019-11-11 11:57:33 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-11 12:39:56 2019-11-11 13:10:19 8 99.933 2019-11-11 13:10:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2019-10-31 14:58:37 2019-10-31 15:46:54 7 99.889 2019-11-12 09:42:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2019-11-12 09:11:49 2019-11-12 11:17:36 7 99.715 2019-11-12 11:17:38 ETL-2010-03-23 5.7.28
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2019-11-12 08:57:05 2019-11-12 13:10:47 7 99.918 2019-11-12 13:10:49 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2019-11-12 11:42:20 2019-11-12 11:42:29 6 99.370 2019-11-13 09:18:21 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2019-11-13 08:33:12 2019-11-13 08:51:36 6 99.974 2019-11-13 08:51:37 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 08:20:53 2019-11-13 10:57:33 6 99.400 2019-11-13 10:57:34 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2019-11-19 13:50:17 2019-11-13 14:17:34 6 99.398 2019-11-13 14:17:35 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-19 14:25:00 2019-11-13 14:52:53 6 99.845 2019-11-13 14:52:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-19 09:12:11 2019-11-14 10:49:16 5 99.406 2019-11-14 10:49:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2019-11-14 09:16:45 2019-11-14 11:00:04 5 99.826 2019-11-14 11:00:05 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 09:50:19 2019-11-14 11:15:32 5 99.466 2019-11-14 11:15:34 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-14 14:57:12 2019-11-14 15:35:49 5 99.340 2019-11-14 15:35:50 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2019-11-14 17:55:45 2019-11-14 17:55:58 5 99.830 2019-11-14 19:26:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2019-11-14 20:17:41 2019-11-14 20:48:02 5 99.959 2019-11-14 20:48:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2019-11-08 09:10:12 2019-11-08 10:56:19 4 99.920 2019-11-15 14:30:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2019-11-14 08:40:53 2019-11-14 10:01:13 4 99.854 2019-11-15 11:57:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2019-11-15 09:27:47 2019-11-15 09:54:45 4 99.957 2019-11-15 09:54:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-15 09:22:37 2019-11-15 11:29:31 4 99.976 2019-11-15 11:29:38 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-15 14:35:56 2019-11-15 15:42:54 4 99.379 2019-11-15 15:43:02 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2019-11-15 15:25:03 2019-11-15 15:55:51 4 99.963 2019-11-15 15:55:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-11 10:17:15 2019-11-11 10:47:33 3 99.981 2019-11-16 11:30:16 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2019-11-16 08:48:48 2019-11-16 09:11:39 3 99.953 2019-11-16 09:11:40 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-16 11:00:16 2019-11-16 11:57:11 3 99.933 2019-11-16 11:57:16 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-16 12:41:25 2019-11-16 13:04:55 3 99.847 2019-11-16 13:04:55 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-17 08:48:57 2019-11-17 09:15:06 2 99.420 2019-11-17 09:15:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2019-11-17 09:56:13 2019-11-17 10:18:13 2 99.916 2019-11-17 10:18:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-17 15:55:59 2019-11-17 16:23:39 2 99.979 2019-11-17 16:23:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 1 99.332 2019-11-18 17:30:39
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-02 09:52:28 2019-11-02 10:26:42 1 99.894 2019-11-18 10:35:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2019-11-18 11:38:19 2019-11-18 08:23:01 1 99.920 2019-11-18 08:23:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2019-11-18 09:24:12 2019-11-18 10:30:12 1 99.852 2019-11-18 10:30:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2019-11-18 09:38:12 2019-11-18 10:41:22 1 99.419 2019-11-18 10:41:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2019-11-18 08:47:18 2019-11-18 11:18:30 1 99.895 2019-11-18 11:18:31 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2019-11-18 11:02:50 2019-11-18 11:34:49 1 99.965 2019-11-18 11:34:50 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-18 11:57:36 2019-11-18 12:10:39 1 99.879 2019-11-18 12:10:39 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-18 12:58:14 2019-11-18 13:13:31 1 99.979 2019-11-18 13:13:34 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2019-11-18 14:01:29 2019-11-18 14:28:13 1 99.858 2019-11-18 14:28:13 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2019-11-18 16:03:26 2019-11-18 16:34:48 1 99.942 2019-11-18 16:34:49 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-18 16:38:40 2019-11-18 16:46:21 1 99.956 2019-11-18 16:46:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2019-11-18 17:57:09 2019-11-18 18:24:02 1 99.962 2019-11-18 18:24:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 1899-12-30 00:00:00 0 99.907 2019-11-19 16:04:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 0 99.821 2019-11-19 12:21:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 0 99.448 2019-11-19 09:07:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 0 99.886 2019-11-19 17:00:14 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 1899-12-30 00:00:00 0 99.973 2019-11-19 15:40:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 1899-12-30 00:00:00 0 99.838 2019-11-19 12:10:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 0 99.340 2019-11-19 15:46:54 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-18 09:09:39 2019-11-16 10:24:30 0 99.974 2019-11-19 10:25:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2019-11-17 08:39:35 2019-11-17 08:39:40 0 99.947 2019-11-19 13:19:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2019-11-18 15:43:02 2019-11-18 16:10:07 0 99.294 2019-11-19 16:38:15 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2019-11-19 07:25:48 2019-11-19 07:52:03 0 99.894 2019-11-19 07:52:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2019-11-19 07:09:32 2019-11-19 07:57:16 0 99.470 2019-11-19 07:57:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2019-11-19 07:53:13 2019-11-19 08:19:09 0 99.561 2019-11-19 08:19:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2019-11-19 08:38:10 2019-11-19 08:38:22 0 99.939 2019-11-19 12:34:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2019-11-19 08:38:08 2019-11-19 08:38:31 0 99.361 2019-11-19 08:38:35 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2019-11-19 08:43:15 2019-11-19 08:43:29 0 99.286 2019-11-19 08:43:32 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 08:10:46 2019-11-19 08:49:07 0 99.314 2019-11-19 08:49:08 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2019-11-19 08:54:50 2019-11-19 08:57:46 0 99.966 2019-11-19 08:57:57 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2019-11-19 08:14:47 2019-11-19 09:19:15 0 99.936 2019-11-19 09:19:17 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 08:35:59 2019-11-19 09:25:51 0 99.935 2019-11-19 09:25:53 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 08:23:16 2019-11-19 09:26:25 0 99.372 2019-11-19 09:26:29 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2019-11-19 09:28:50 2019-11-19 09:29:14 0 99.341 2019-11-19 09:29:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2019-11-19 08:39:27 2019-11-19 09:47:42 0 99.839 2019-11-19 09:47:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2019-11-19 09:53:28 2019-11-19 09:53:59 0 99.949 2019-11-19 09:54:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2019-11-19 08:47:42 2019-11-19 10:00:38 0 99.483 2019-11-19 10:00:40 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-11-19 08:39:43 2019-11-19 10:03:54 0 99.303 2019-11-19 10:03:56 ETL-2010-03-23 5.6.45-86.1
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 08:35:35 2019-11-19 10:14:25 0 99.968 2019-11-19 10:14:27 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2019-11-19 08:43:03 2019-11-19 10:29:05 0 99.320 2019-11-19 10:29:05 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2019-11-19 08:44:03 2019-11-19 10:33:28 0 99.787 2019-11-19 10:33:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2019-11-19 07:19:17 2019-11-19 10:35:09 0 99.940 2019-11-19 10:35:10 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2019-11-19 08:36:57 2019-11-19 10:35:23 0 99.966 2019-11-19 10:35:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 2019-11-19 08:51:14 2019-11-19 10:35:33 0 99.922 2019-11-19 10:35:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 08:51:45 2019-11-19 10:35:33 0 99.973 2019-11-19 10:35:34 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 03:07:11 2019-11-19 10:36:16 0 99.972 2019-11-19 10:36:18 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 08:41:36 2019-11-19 10:36:49 0 99.876 2019-11-19 10:36:50 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2019-11-19 08:45:05 2019-11-19 10:39:17 0 99.369 2019-11-19 10:39:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2019-11-19 09:22:45 2019-11-19 10:40:22 0 99.457 2019-11-19 10:40:23 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2019-11-19 08:49:33 2019-11-19 10:41:06 0 99.829 2019-11-19 10:41:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 08:56:23 2019-11-19 10:44:27 0 99.267 2019-11-19 10:44:29 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2019-11-19 09:19:53 2019-11-19 10:52:08 0 99.940 2019-11-19 10:52:11 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 08:54:11 2019-11-19 10:54:21 0 99.915 2019-11-19 10:54:26 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-19 08:57:29 2019-11-19 10:55:47 0 99.158 2019-11-19 10:55:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-19 10:26:14 2019-11-19 11:00:25 0 99.880 2019-11-19 11:00:26 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2019-11-19 08:47:55 2019-11-19 11:01:15 0 99.887 2019-11-19 11:01:16 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-19 09:34:30 2019-11-19 11:10:26 0 99.866 2019-11-19 11:10:27 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2019-11-19 09:28:52 2019-11-19 11:11:01 0 99.914 2019-11-19 11:11:05 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 09:16:04 2019-11-19 11:13:11 0 99.886 2019-11-19 16:26:18 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2019-11-19 09:48:21 2019-11-19 11:14:36 0 99.958 2019-11-19 11:14:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2019-11-19 10:50:34 2019-11-19 11:16:33 0 99.887 2019-11-19 11:16:34 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 10:05:25 2019-11-19 11:17:00 0 99.890 2019-11-19 11:17:02 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2019-11-19 09:50:58 2019-11-19 11:18:21 0 99.972 2019-11-19 11:18:22 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2019-11-19 09:42:47 2019-11-19 11:18:56 0 99.965 2019-11-19 11:18:57 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 10:09:08 2019-11-19 11:21:10 0 99.289 2019-11-19 11:21:11 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2019-11-18 10:05:18 2019-11-19 11:23:26 0 99.879 2019-11-19 11:23:27 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 09:44:47 2019-11-19 11:24:08 0 99.992 2019-11-19 11:24:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-19 09:08:32 2019-11-19 11:27:40 0 99.965 2019-11-19 11:27:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 10:38:57 2019-11-19 11:32:17 0 99.276 2019-11-19 11:32:18 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2019-11-19 10:55:18 2019-11-19 11:38:24 0 99.398 2019-11-19 11:38:25 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2019-11-19 11:39:34 2019-11-19 11:39:40 0 99.973 2019-11-19 11:39:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2019-11-19 08:16:05 2019-11-19 11:39:48 0 99.877 2019-11-19 11:39:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 2019-11-19 10:42:35 2019-11-19 11:40:27 0 99.324 2019-11-19 11:40:28 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 10:52:10 2019-11-19 11:40:29 0 99.891 2019-11-19 11:40:30 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2019-11-19 10:52:32 2019-11-19 11:42:11 0 99.945 2019-11-19 11:42:12 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2019-11-19 09:47:15 2019-11-19 11:42:44 0 99.279 2019-11-19 11:42:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2019-11-19 09:06:25 2019-11-19 11:45:33 0 99.979 2019-11-19 11:45:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2019-11-19 09:35:20 2019-11-19 11:45:54 0 99.232 2019-11-19 11:45:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 08:45:07 2019-11-19 11:58:11 0 99.547 2019-11-19 16:50:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 09:04:21 2019-11-19 11:58:44 0 99.758 2019-11-19 11:58:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-19 11:27:54 2019-11-19 11:59:40 0 99.398 2019-11-19 11:59:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-19 11:27:12 2019-11-19 12:00:33 0 99.934 2019-11-19 15:31:26 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2019-11-19 09:04:10 2019-11-19 12:01:51 0 99.296 2019-11-19 12:01:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 09:25:59 2019-11-19 12:03:42 0 99.379 2019-11-19 12:03:50 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2019-11-19 11:28:32 2019-11-19 12:08:35 0 99.979 2019-11-19 12:08:35 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2019-11-19 08:39:26 2019-11-19 12:08:46 0 99.406 2019-11-19 12:08:46 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-19 09:10:10 2019-11-19 12:10:45 0 99.291 2019-11-19 12:10:46 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 11:19:46 2019-11-19 12:10:55 0 99.884 2019-11-19 12:10:56 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2019-11-19 11:32:46 2019-11-19 12:13:45 0 99.972 2019-11-19 12:13:45 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2019-11-19 09:05:14 2019-11-19 12:15:26 0 99.423 2019-11-19 12:15:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2019-11-19 08:50:51 2019-11-19 12:16:27 0 99.927 2019-11-19 12:16:27 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 11:54:00 2019-11-19 12:20:23 0 99.969 2019-11-19 12:20:23 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 11:56:33 2019-11-19 12:22:55 0 99.970 2019-11-19 12:22:55 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2019-11-19 09:18:50 2019-11-19 12:26:43 0 99.948 2019-11-19 12:26:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 09:12:54 2019-11-19 12:26:51 0 99.427 2019-11-19 12:26:54 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 10:15:00 2019-11-19 12:29:05 0 99.972 2019-11-19 14:41:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 09:38:06 2019-11-19 12:41:57 0 99.986 2019-11-19 12:41:58 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 11:36:07 2019-11-19 12:46:57 0 99.849 2019-11-19 12:46:57 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 11:09:41 2019-11-19 12:55:10 0 99.315 2019-11-19 12:55:18 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2019-11-19 12:31:34 2019-11-19 12:56:00 0 99.890 2019-11-19 12:56:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-19 12:58:00 2019-11-19 12:58:16 0 99.923 2019-11-19 12:58:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 12:31:15 2019-11-19 12:58:37 0 99.940 2019-11-19 12:58:37 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 11:03:37 2019-11-19 13:11:28 0 99.336 2019-11-19 13:11:29 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2019-11-19 13:12:37 2019-11-19 13:18:31 0 99.438 2019-11-19 13:18:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 08:47:44 2019-11-19 13:21:15 0 99.478 2019-11-19 13:21:18 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2019-11-19 12:54:49 2019-11-19 13:22:16 0 99.199 2019-11-19 13:22:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-19 13:26:15 2019-11-19 13:28:44 0 99.858 2019-11-19 13:28:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2019-11-19 17:09:23 2019-11-19 13:30:22 0 99.346 2019-11-19 13:30:22 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 2019-11-19 12:57:31 2019-11-19 13:32:57 0 99.174 2019-11-19 13:32:57 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2019-11-19 13:37:05 2019-11-19 13:37:13 0 99.972 2019-11-19 13:37:15 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2019-11-19 13:20:54 2019-11-19 13:50:58 0 99.890 2019-11-19 13:50:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2019-11-19 13:34:37 2019-11-19 14:03:01 0 99.973 2019-11-19 14:03:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2019-11-19 13:32:44 2019-11-19 14:07:52 0 99.401 2019-11-19 14:07:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 13:20:00 2019-11-19 14:15:37 0 99.889 2019-11-19 14:16:09 ETL-2010-03-23 5.5.53-MariaDB-wsrep
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2019-11-19 14:08:47 2019-11-19 14:37:02 0 99.315 2019-11-19 14:37:02 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2019-11-19 14:17:11 2019-11-19 14:46:56 0 99.865 2019-11-19 14:46:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2019-11-19 14:18:58 2019-11-19 14:50:00 0 99.973 2019-11-19 14:50:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2019-11-19 14:22:49 2019-11-19 14:55:48 0 99.863 2019-11-19 14:55:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2019-11-19 12:37:29 2019-11-19 14:56:10 0 99.931 2019-11-19 14:56:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-11-19 12:59:05 2019-11-19 15:00:12 0 99.577 2019-11-19 15:00:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-19 14:35:06 2019-11-19 15:02:33 0 99.959 2019-11-19 15:02:34 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-19 16:15:26 2019-11-19 15:05:02 0 99.969 2019-11-19 15:05:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2019-11-19 14:37:55 2019-11-19 15:07:19 0 99.861 2019-11-19 15:07:20 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2019-11-19 09:37:05 2019-11-19 15:07:24 0 99.252 2019-11-19 15:07:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2019-11-19 09:01:27 2019-11-19 15:10:49 0 99.921 2019-11-19 15:10:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2019-11-19 15:10:38 2019-11-19 15:15:07 0 99.964 2019-11-19 15:15:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-11-19 15:19:28 2019-11-19 15:19:34 0 99.960 2019-11-19 15:19:34 ETL-2010-03-23 5.6.39-83.1
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2019-11-19 14:55:52 2019-11-19 15:25:44 0 99.926 2019-11-19 15:25:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2019-11-19 15:00:04 2019-11-19 15:26:18 0 99.431 2019-11-19 15:26:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 13:14:54 2019-11-19 15:28:30 0 99.291 2019-11-19 15:28:30 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 13:30:32 2019-11-19 15:44:00 0 99.644 2019-11-19 15:44:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2019-11-19 15:15:17 2019-11-19 15:47:54 0 99.822 2019-11-19 15:47:55 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2019-11-19 13:51:25 2019-11-19 15:54:29 0 99.968 2019-11-19 15:54:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2019-11-19 15:32:17 2019-11-19 15:55:42 0 99.974 2019-11-19 15:55:43 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-19 15:26:07 2019-11-19 15:56:06 0 99.973 2019-11-19 15:56:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 15:21:39 2019-11-19 15:56:52 0 99.439 2019-11-19 15:56:53 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 2019-11-19 15:49:08 2019-11-19 16:16:59 0 99.972 2019-11-19 18:34:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2019-11-19 16:00:02 2019-11-19 16:27:37 0 99.888 2019-11-19 16:27:38 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2019-11-19 14:19:12 2019-11-19 16:37:17 0 99.966 2019-11-19 16:37:17 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-11-19 16:18:38 2019-11-19 16:44:28 0 99.354 2019-11-19 16:44:28 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2019-11-19 16:31:34 2019-11-19 16:56:05 0 99.902 2019-11-19 16:56:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-11-19 16:42:19 2019-11-19 16:58:52 0 99.357 2019-11-19 16:58:57 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2019-11-19 16:37:03 2019-11-19 17:00:55 0 99.888 2019-11-19 17:00:56 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2019-11-19 16:32:22 2019-11-19 17:02:07 0 99.946 2019-11-19 17:02:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2019-11-19 16:37:01 2019-11-19 17:03:20 0 99.279 2019-11-19 17:03:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2019-11-19 15:44:47 2019-11-19 17:45:44 0 99.367 2019-11-19 17:45:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-11-19 17:41:08 2019-11-19 17:48:30 0 99.956 2019-11-19 17:48:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 15:36:14 2019-11-19 17:53:47 0 99.439 2019-11-19 17:53:48 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2019-11-19 17:37:27 2019-11-19 18:02:42 0 99.968 2019-11-19 18:02:42 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2019-11-19 17:38:32 2019-11-19 18:04:06 0 99.807 2019-11-19 18:04:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2019-11-19 13:22:50 2019-11-20 13:37:42 -1 99.959 2019-11-20 13:37:43 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1