รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
11061 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 2007-04-10 13:00:23 2007-04-10 15:48:49 3816 99.909 2007-04-12 05:21:10 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
05283 สอ. พระธาตุ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 02 อ.เชียงขวัญ 2013-06-26 08:34:59 2013-06-26 08:35:05 1549 2013-06-26 08:35:06 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05287 สอ. หนองฮี บ้านศาลางาม หมู่ที่ 01 อ.หนองฮี 2014-02-20 19:53:23 2014-02-20 20:58:52 1309 2014-02-21 09:08:40 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
24649 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเหนือ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2015-08-16 22:26:10 2015-08-16 23:02:13 768 2015-08-16 23:02:14 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
10708 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด 2014-12-20 10:29:57 2014-12-20 13:03:52 680 99.913 2015-11-12 08:36:51 ETL-2010-03-23 5.6.21-70.1
11071 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2015-12-08 08:32:27 2015-12-08 08:51:12 413 99.805 2016-08-05 09:51:56 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
11066 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง 2015-02-06 16:35:13 2015-02-06 21:44:16 407 99.596 2016-08-11 19:09:41 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11063 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน 2015-08-06 20:35:23 2015-08-07 01:03:53 373 99.842 2016-09-14 15:51:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2016-11-10 07:29:31 2016-11-10 07:58:04 316 99.360 2016-11-10 07:58:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2016-09-06 17:49:49 2016-09-06 18:35:16 289 99.361 2016-12-07 16:12:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 2016-01-04 13:58:59 2016-01-04 21:57:25 247 99.838 2017-01-18 08:57:48 ETL-2010-03-23 5.5.32-31.0
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 238 99.296 2017-01-27 10:19:00 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 2017-01-30 18:34:49 2017-01-30 19:36:12 235 99.777 2017-01-30 19:36:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2017-02-11 09:31:42 2017-02-11 09:46:28 214 99.420 2017-02-20 13:29:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2017-02-22 09:50:49 2017-02-22 10:05:09 209 99.937 2017-02-25 18:38:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 2016-11-27 05:23:10 2016-11-27 08:27:34 199 99.832 2017-03-07 23:11:27 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2016-09-27 17:44:31 2016-09-27 17:44:40 186 99.280 2017-03-20 17:51:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2017-04-08 09:49:11 2017-04-08 11:59:50 165 99.952 2017-04-10 09:19:35 ETL-2010-03-23 5.5.30-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2017-04-13 11:00:49 2017-04-13 11:21:53 162 99.287 2017-04-13 11:21:53 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2017-04-22 09:33:48 2017-04-22 09:33:56 153 99.889 2017-04-22 09:33:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2017-01-22 14:52:02 2017-01-22 15:18:49 140 99.887 2017-05-05 08:27:07 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2017-05-05 12:22:50 2017-05-05 13:15:23 140 99.881 2017-05-05 13:15:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 2017-05-09 08:31:40 2017-05-09 09:08:46 136 99.914 2017-05-09 09:08:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-02-28 16:44:22 2017-02-28 16:44:28 129 99.894 2017-05-16 14:45:08 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2017-05-19 08:43:05 2017-05-19 10:55:23 126 99.926 2017-05-19 11:35:20 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
11067 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย 2017-02-18 18:59:57 2017-02-18 20:55:43 122 99.860 2017-05-23 15:50:24 ETL-2010-03-23 5.6.13-56
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 1899-12-30 00:00:00 116 99.938 2017-05-29 08:45:49 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2017-06-06 17:53:58 2017-06-06 17:54:12 108 99.291 2017-06-06 17:54:14 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2017-04-03 22:48:38 2017-04-03 22:55:23 106 99.949 2017-06-08 10:24:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 1899-12-30 00:00:00 105 99.931 2017-06-09 15:38:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 2017-05-04 22:15:23 2017-05-05 02:34:11 105 99.371 2017-06-09 12:17:24 ETL-2010-03-23 5.5.28-29.3
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2017-06-17 08:21:10 2017-06-17 08:45:43 97 99.961 2017-06-17 08:45:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2017-06-21 12:50:11 2017-06-21 12:51:16 93 99.936 2017-06-21 12:51:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2017-06-22 17:56:09 2017-06-22 18:40:56 92 99.908 2017-06-22 18:41:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2017-06-21 16:34:53 2017-06-21 17:48:03 88 99.806 2017-06-26 17:17:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2016-10-22 04:51:23 2016-10-22 04:51:29 73 99.969 2017-07-11 17:40:41 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2017-07-08 12:50:24 2017-07-08 13:11:29 72 99.822 2017-07-12 15:09:53 ETL-2010-03-23 5.6.12-56
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2017-07-12 09:35:28 2017-07-12 11:05:03 72 99.920 2017-07-12 11:05:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2017-07-10 08:49:47 2017-07-10 09:19:30 71 99.968 2017-07-13 11:48:49 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2017-03-31 17:37:35 2017-03-31 17:37:41 70 99.948 2017-07-14 10:03:35 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2017-07-21 15:30:46 2017-07-21 18:30:17 63 99.961 2017-07-21 18:30:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 59 99.933 2017-07-25 09:19:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 59 99.412 2017-07-25 09:16:23 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2017-08-09 09:15:02 2017-08-07 11:11:34 46 99.880 2017-08-07 11:11:35 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2017-08-07 11:51:02 2017-08-07 17:25:41 46 99.965 2017-08-07 17:25:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2017-08-03 09:35:55 2017-08-03 09:38:06 44 99.664 2017-08-09 09:08:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2017-05-23 13:43:11 2017-05-23 14:05:35 37 99.855 2017-08-16 13:16:06 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 2017-08-15 18:36:17 2017-08-15 21:17:32 37 99.909 2017-08-16 18:44:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2017-08-19 11:31:15 2017-08-19 11:46:53 34 99.842 2017-08-19 11:46:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-08-22 07:50:46 2017-08-22 10:24:27 31 99.248 2017-08-22 10:24:33 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2017-06-24 08:31:38 2017-06-24 08:51:48 29 99.843 2017-08-24 12:06:41 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
11504 โรงพยาบาล นอก สธ. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ 2017-08-08 04:51:38 2017-08-08 05:42:41 29 99.964 2017-08-24 16:42:03 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2017-08-21 15:04:06 2017-08-21 15:04:13 28 99.891 2017-08-25 15:21:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2017-08-26 08:29:19 2017-08-26 08:41:34 27 99.972 2017-08-26 08:41:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2017-08-27 18:43:46 2017-08-27 22:50:53 26 99.126 2017-08-27 22:50:55 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2017-08-27 21:03:42 2017-08-27 21:40:29 25 99.281 2017-08-28 08:40:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2017-08-16 09:26:17 2017-08-16 10:59:37 23 99.888 2017-08-30 18:06:41 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2017-09-02 11:02:15 2017-09-02 15:29:59 20 99.972 2017-09-02 15:29:59 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-08-11 12:13:56 2017-08-11 14:20:46 18 99.856 2017-09-04 11:01:39 ETL-2010-03-23 5.1.53-MariaDB
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2017-08-29 14:07:45 2017-08-29 16:59:23 18 99.851 2017-09-04 13:27:45 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2017-09-04 11:30:44 2017-09-04 13:59:43 18 99.826 2017-09-04 13:59:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2017-09-04 12:30:24 2017-09-04 17:52:21 18 99.926 2017-09-04 17:52:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2017-09-05 19:22:37 2017-09-05 19:50:01 16 99.964 2017-09-06 09:05:28 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-06 14:16:33 2017-09-06 15:05:44 16 99.943 2017-09-06 15:05:45 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2017-09-07 10:51:36 2017-09-07 18:29:13 15 99.894 2017-09-07 18:29:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-19 14:11:17 2017-09-19 15:38:56 15 99.946 2017-09-07 15:19:07 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-08 13:54:32 2017-09-08 13:54:47 14 99.934 2017-09-08 13:54:48 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 2017-09-09 09:24:14 2017-09-09 09:53:00 13 99.962 2017-09-09 09:53:01 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2017-09-03 16:39:06 2017-09-03 16:58:45 11 99.347 2017-09-11 17:30:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2017-09-08 13:24:50 2017-09-08 13:29:23 11 99.388 2017-09-11 14:16:40 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2017-09-21 15:24:45 2017-09-21 15:44:35 11 99.272 2017-09-11 15:21:40 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-12 13:24:15 2017-09-12 15:18:22 10 99.976 2017-09-12 15:18:30 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2017-09-12 18:25:20 2017-09-12 19:44:57 10 99.447 2017-09-12 19:44:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2017-09-13 08:40:41 2017-09-13 09:32:31 9 99.889 2017-09-13 09:32:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-13 18:10:50 2017-09-13 18:14:48 9 99.980 2017-09-13 18:14:53 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2017-09-13 18:06:49 2017-09-13 18:43:41 9 99.888 2017-09-13 18:43:42 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2017-04-15 19:26:24 2017-04-15 19:59:51 8 99.472 2017-09-14 13:52:04 ETL-2010-03-23 5.5.32-31.0
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2017-05-15 17:51:21 2017-05-15 18:17:00 8 99.965 2017-09-14 08:34:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2017-09-13 08:07:58 2017-09-13 08:41:01 8 99.873 2017-09-14 10:13:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2017-09-14 23:45:02 2017-09-15 00:11:47 7 99.845 2017-09-15 00:11:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-15 16:37:07 2017-09-15 16:37:24 7 99.892 2017-09-15 16:37:26 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
11073 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ 2017-09-15 07:06:18 2017-09-15 14:34:12 6 99.698 2017-09-16 05:20:17 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2017-09-16 11:26:11 2017-09-16 13:45:08 6 99.959 2017-09-16 13:45:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2017-09-17 13:43:48 2017-09-17 14:00:21 5 99.293 2017-09-17 14:00:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 4 99.972 2017-09-18 19:19:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 4 99.451 2017-09-18 19:19:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-07-31 09:22:26 2017-07-31 10:25:10 4 99.982 2017-09-18 19:23:26 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2017-08-16 17:21:54 2017-08-16 18:02:55 4 99.933 2017-09-18 11:02:45 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2017-08-25 08:34:57 2017-08-25 08:37:35 4 99.971 2017-09-18 11:30:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-12 08:34:52 2017-09-12 08:35:05 4 99.168 2017-09-18 18:01:08 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-12 17:16:34 2017-09-12 19:08:33 4 99.231 2017-09-18 15:45:50 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-14 09:48:44 2017-09-14 09:58:20 4 99.879 2017-09-18 14:04:57 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2017-09-15 19:02:47 2017-09-15 20:12:10 4 99.956 2017-09-18 01:48:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-18 08:10:44 2017-09-18 08:25:32 4 99.936 2017-09-18 08:25:35 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-18 13:34:32 2017-09-18 14:55:20 4 99.943 2017-09-18 14:55:22 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 3 99.974 2017-09-19 10:15:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-04-04 08:03:26 2017-04-04 08:57:29 3 99.301 2017-09-19 15:46:00 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 2017-08-16 20:22:56 2017-08-17 04:17:45 3 99.766 2017-09-19 23:23:52 ETL-2010-03-23 10.1.10-MariaDB-log
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-04 05:31:55 2017-09-04 05:32:13 3 99.987 2017-09-19 15:44:00 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2017-09-07 10:53:11 2017-09-07 17:34:05 3 99.935 2017-09-19 18:56:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2017-09-13 18:25:51 2017-09-13 18:27:27 3 99.367 2017-09-19 19:31:41 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2017-09-14 15:25:52 2017-09-14 17:51:45 3 99.972 2017-09-19 13:41:18 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2017-09-14 18:39:43 2017-09-14 18:40:00 3 99.408 2017-09-19 19:40:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-18 16:51:26 2017-09-18 17:28:42 3 99.985 2017-09-19 17:57:16 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2017-09-19 08:34:30 2017-09-19 09:37:50 3 99.971 2017-09-19 09:38:02 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2017-09-19 09:09:56 2017-09-19 10:06:25 3 99.963 2017-09-19 10:06:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-19 08:33:16 2017-09-19 10:22:37 3 99.432 2017-09-19 10:22:40 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-19 10:49:17 2017-09-19 11:00:53 3 99.453 2017-09-19 11:00:56 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2017-09-19 08:49:06 2017-09-19 11:15:51 3 99.949 2017-09-19 11:15:52 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2017-09-19 11:32:12 2017-09-19 12:57:30 3 99.972 2017-09-19 12:57:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-19 18:18:45 2017-09-19 18:40:38 3 99.984 2017-09-19 18:40:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-19 20:14:16 2017-09-19 20:14:21 3 99.367 2017-09-19 20:14:24 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2017-09-19 22:08:05 2017-09-19 22:33:30 3 99.854 2017-09-19 22:33:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 1899-12-30 00:00:00 2 99.940 2017-09-20 10:34:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 2 99.972 2017-09-20 16:03:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2016-12-27 00:40:47 2016-12-27 00:46:10 2 99.931 2017-09-20 09:19:29 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2017-09-21 08:18:03 2017-08-15 13:20:22 2 99.971 2017-09-20 11:44:01 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2017-09-11 08:30:21 2017-09-12 17:31:31 2 99.913 2017-09-20 18:04:47 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2017-09-13 17:17:48 2017-09-13 19:34:22 2 99.259 2017-09-20 19:08:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2017-09-19 08:58:04 2017-09-16 09:56:35 2 99.973 2017-09-20 13:45:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2017-09-17 08:54:58 2017-09-17 08:55:08 2 99.882 2017-09-20 09:16:34 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2017-09-18 09:04:46 2017-09-18 09:38:56 2 99.361 2017-09-20 13:47:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2017-09-21 08:13:19 2017-09-20 08:38:14 2 99.956 2017-09-20 08:38:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2017-09-20 12:41:55 2017-09-20 08:59:19 2 99.941 2017-09-20 08:59:20 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-09-21 08:01:54 2017-09-20 09:21:43 2 99.315 2017-09-20 09:21:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2017-09-20 09:38:30 2017-09-20 09:38:57 2 99.969 2017-09-20 09:38:59 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-20 09:11:05 2017-09-20 09:56:00 2 99.819 2017-09-20 09:56:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2017-09-20 09:36:01 2017-09-20 10:34:04 2 99.281 2017-09-20 10:34:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2017-09-20 12:33:10 2017-09-20 12:42:50 2 99.938 2017-09-20 12:42:51 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-20 10:20:13 2017-09-20 12:48:43 2 99.380 2017-09-20 14:30:01 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2017-09-20 13:43:47 2017-09-20 13:57:34 2 99.963 2017-09-20 19:50:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2017-09-20 15:38:20 2017-09-20 15:38:54 2 99.893 2017-09-20 15:39:04 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2017-09-20 17:44:01 2017-09-20 17:44:07 2 99.969 2017-09-20 19:08:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 2017-09-20 19:15:44 2017-09-20 19:43:04 2 99.326 2017-09-20 19:43:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 1 99.972 2017-09-21 12:56:22 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 1 99.391 2017-09-21 15:27:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 1 99.974 2017-09-21 09:23:25 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 1 99.867 2017-09-21 10:59:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 1 99.970 2017-09-21 16:16:52 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 1 99.918 2017-09-21 09:22:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.173 2017-09-21 09:19:18 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 1 99.971 2017-09-21 19:43:31 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 1 99.970 2017-09-21 17:37:17 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 1 99.916 2017-09-21 19:12:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 1 99.361 2017-09-21 14:59:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.874 2017-09-21 15:23:56 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.968 2017-09-21 18:54:19 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.591 2017-09-21 19:41:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 1 99.990 2017-09-21 12:41:30 ETL-2010-03-23 10.0.27-MariaDB-wsrep
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 1 99.187 2017-09-21 11:00:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.971 2017-09-21 19:06:23 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 1 99.725 2017-09-21 12:57:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 1899-12-30 00:00:00 1 99.968 2017-09-21 08:42:29 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 1899-12-30 00:00:00 1 99.916 2017-09-21 17:47:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2017-06-09 06:16:53 2017-06-09 06:36:35 1 99.459 2017-09-21 19:00:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2017-07-27 09:46:02 2017-07-27 09:58:45 1 99.312 2017-09-21 10:07:43 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2017-08-16 10:37:29 2017-08-16 10:43:44 1 99.963 2017-09-21 10:07:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2017-09-11 12:44:19 2017-09-11 12:54:36 1 99.388 2017-09-21 17:44:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2017-09-13 15:26:56 2017-09-13 16:30:19 1 99.361 2017-09-21 13:01:02 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2017-09-13 17:57:48 2017-09-13 17:58:05 1 99.195 2017-09-21 17:37:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2017-09-14 08:25:16 2017-09-14 09:08:41 1 99.854 2017-09-21 16:09:06 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-14 17:37:25 2017-09-14 17:51:24 1 99.282 2017-09-21 16:11:36 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2017-09-14 19:25:47 2017-09-14 22:00:20 1 99.972 2017-09-21 11:04:32 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2017-09-15 08:20:26 2017-09-15 08:49:56 1 99.881 2017-09-21 10:05:20 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2017-09-15 12:58:21 2017-09-15 13:04:54 1 99.973 2017-09-21 12:14:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2017-09-16 10:42:30 2017-09-16 11:44:58 1 99.425 2017-09-21 17:12:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2017-09-17 08:58:55 2017-09-17 10:19:40 1 99.882 2017-09-21 17:12:18 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2017-09-18 07:38:58 2017-09-18 08:14:57 1 99.197 2017-09-21 16:09:37 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2017-09-18 19:54:38 2017-09-18 20:43:17 1 99.893 2017-09-21 17:36:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-09-19 08:21:40 2017-09-19 08:33:42 1 99.956 2017-09-21 18:53:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-09-19 08:39:53 2017-09-19 08:50:48 1 99.957 2017-09-21 16:10:39 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2017-09-19 19:27:39 2017-09-19 19:53:34 1 99.261 2017-09-21 10:07:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2017-09-20 06:18:24 2017-09-20 06:18:29 1 99.485 2017-09-21 18:04:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2017-09-20 08:11:59 2017-09-20 08:23:45 1 99.352 2017-09-21 18:00:18 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2017-09-20 08:31:13 2017-09-20 08:32:22 1 99.455 2017-09-21 08:37:40 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2017-09-20 09:03:56 2017-09-20 09:04:11 1 99.953 2017-09-21 19:07:02 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2017-09-21 09:23:54 2017-09-20 14:24:58 1 99.965 2017-09-21 15:54:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2017-09-20 15:16:59 2017-09-20 15:18:59 1 99.198 2017-09-21 13:01:04 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2017-09-20 17:59:47 2017-09-20 17:59:58 1 99.971 2017-09-21 07:00:27 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2017-09-20 18:01:11 2017-09-20 18:01:22 1 99.968 2017-09-21 12:55:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2017-09-20 18:14:22 2017-09-20 19:24:09 1 99.973 2017-09-21 17:48:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2017-09-21 00:35:01 2017-09-21 00:56:57 1 99.944 2017-09-21 18:37:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2017-09-21 07:02:44 2017-09-21 07:21:58 1 99.940 2017-09-21 19:30:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-21 07:48:53 2017-09-21 08:15:07 1 99.259 2017-09-21 08:15:08 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2017-09-21 08:13:18 2017-09-21 08:22:23 1 99.905 2017-09-21 08:22:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-21 08:28:51 2017-09-21 08:35:12 1 99.890 2017-09-21 15:17:20 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2017-09-21 08:24:55 2017-09-21 08:41:35 1 99.383 2017-09-21 08:41:37 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-21 08:16:00 2017-09-21 08:46:53 1 99.902 2017-09-21 08:46:54 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 08:20:08 2017-09-21 08:55:23 1 99.971 2017-09-21 08:55:24 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2017-09-20 18:55:12 2017-09-21 09:02:50 1 99.867 2017-09-21 09:02:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2017-09-21 08:40:16 2017-09-21 09:06:10 1 99.917 2017-09-21 09:06:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2017-08-17 12:30:08 2017-09-21 09:45:49 1 99.961 2017-09-21 09:45:50 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 09:06:33 2017-09-21 09:47:24 1 99.892 2017-09-21 09:47:31 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2017-09-21 08:51:48 2017-09-21 10:00:36 1 99.972 2017-09-21 10:00:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2017-09-21 09:10:16 2017-09-21 11:01:14 1 99.170 2017-09-21 11:01:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-21 09:49:54 2017-09-21 11:06:15 1 99.942 2017-09-21 11:06:16 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2017-09-21 09:30:46 2017-09-21 11:21:07 1 99.874 2017-09-21 11:21:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 09:30:33 2017-09-21 11:46:13 1 99.279 2017-09-21 11:46:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-21 09:12:53 2017-09-21 12:02:04 1 99.873 2017-09-21 12:02:08 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2017-09-21 09:12:29 2017-09-21 12:12:14 1 99.938 2017-09-21 16:23:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2017-09-21 09:15:40 2017-09-21 12:13:50 1 99.360 2017-09-21 12:13:53 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 08:37:57 2017-09-21 12:29:41 1 99.233 2017-09-21 12:29:42 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2017-09-21 08:42:26 2017-09-21 12:40:39 1 99.952 2017-09-21 12:40:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-21 09:27:08 2017-09-21 12:45:16 1 99.344 2017-09-21 12:45:18 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2017-09-21 12:46:22 2017-09-21 12:46:32 1 99.974 2017-09-21 12:46:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2017-09-21 11:59:15 2017-09-21 12:48:14 1 99.876 2017-09-21 12:48:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-21 10:59:01 2017-09-21 12:48:26 1 99.329 2017-09-21 12:48:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2017-09-21 09:21:29 2017-09-21 13:22:33 1 99.934 2017-09-21 19:52:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 13:19:06 2017-09-21 14:07:50 1 99.394 2017-09-21 14:07:53 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 14:07:32 2017-09-21 14:16:32 1 99.853 2017-09-21 14:16:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2017-09-21 13:50:20 2017-09-21 14:39:57 1 99.971 2017-09-21 14:39:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2017-09-21 13:03:41 2017-09-21 14:48:11 1 99.968 2017-09-21 14:48:13 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2017-09-21 13:52:05 2017-09-21 15:02:08 1 99.969 2017-09-21 15:02:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2017-09-21 14:40:03 2017-09-21 15:05:14 1 99.830 2017-09-21 15:05:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-21 15:03:25 2017-09-21 15:07:38 1 99.364 2017-09-21 16:41:16 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-09-21 14:29:53 2017-09-21 15:12:35 1 99.349 2017-09-21 15:12:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27990 รพ. โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี 2017-09-21 10:18:53 2017-09-21 16:11:40 1 99.119 2017-09-21 16:11:58 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2017-09-21 16:18:09 2017-09-21 16:18:19 1 99.286 2017-09-21 16:18:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05273 รพ.สต. บ้านพยอม ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2017-09-21 14:37:27 2017-09-21 16:58:24 1 99.949 2017-09-21 16:58:25 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-09-21 16:08:00 2017-09-21 16:58:47 1 99.576 2017-09-21 16:58:48 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2017-09-21 16:20:06 2017-09-21 17:36:30 1 99.347 2017-09-21 17:36:32 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2017-09-21 17:42:57 2017-09-21 17:43:07 1 99.803 2017-09-21 17:43:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-21 17:06:44 2017-09-21 17:54:08 1 99.987 2017-09-21 17:54:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 18:23:09 2017-09-21 18:23:26 1 99.831 2017-09-21 18:23:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2017-09-21 17:20:07 2017-09-21 18:30:44 1 99.979 2017-09-21 18:30:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 18:37:05 2017-09-21 18:37:21 1 99.429 2017-09-21 18:37:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2017-09-21 18:37:51 2017-09-21 18:38:08 1 99.972 2017-09-21 18:38:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-21 17:51:22 2017-09-21 18:44:30 1 99.973 2017-09-21 18:44:31 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2017-09-21 18:45:04 2017-09-21 18:45:12 1 99.435 2017-09-21 18:45:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-21 17:22:15 2017-09-21 18:48:28 1 99.309 2017-09-21 18:48:30 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-21 11:59:25 2017-09-21 18:48:57 1 99.969 2017-09-21 18:48:58 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2017-09-21 18:50:51 2017-09-21 18:50:59 1 99.229 2017-09-21 18:51:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2017-09-21 18:02:55 2017-09-21 18:55:27 1 99.450 2017-09-21 18:55:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2017-09-21 19:24:42 2017-09-21 19:24:46 1 99.979 2017-09-21 19:24:47 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-19 11:59:23 2017-09-21 19:32:49 1 99.846 2017-09-21 19:32:50 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2017-09-21 18:58:12 2017-09-21 19:33:51 1 99.945 2017-09-21 19:33:52 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2017-09-21 16:09:03 2017-09-21 19:42:20 1 99.969 2017-09-21 19:42:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2017-09-21 19:45:02 2017-09-21 19:45:06 1 99.353 2017-09-21 19:45:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2017-09-21 18:54:04 2017-09-21 19:46:44 1 99.972 2017-09-21 19:46:44 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2017-09-21 19:01:34 2017-09-21 19:50:49 1 99.947 2017-09-21 19:50:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2017-09-21 19:31:40 2017-09-21 19:55:42 1 99.312 2017-09-21 19:55:42 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2017-09-21 19:08:00 2017-09-21 20:01:03 1 99.384 2017-09-21 20:01:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2017-09-21 19:38:08 2017-09-21 20:01:32 1 99.968 2017-09-21 20:01:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2017-09-21 19:50:11 2017-09-21 20:01:34 1 99.964 2017-09-21 20:01:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2017-09-21 19:51:50 2017-09-21 20:19:16 1 99.918 2017-09-21 20:19:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2017-09-21 19:58:31 2017-09-21 20:19:54 1 99.318 2017-09-21 20:19:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2017-09-21 18:10:17 2017-09-21 20:22:40 1 99.838 2017-09-21 20:22:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2017-09-21 20:13:28 2017-09-21 20:35:02 1 99.940 2017-09-21 20:35:02 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2017-09-21 20:14:34 2017-09-21 20:41:35 1 99.408 2017-09-21 20:41:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-21 20:48:10 2017-09-21 21:09:23 1 99.792 2017-09-21 21:09:23 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2017-09-21 20:42:26 2017-09-21 21:11:10 1 99.972 2017-09-21 21:11:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2017-09-21 21:09:36 2017-09-21 21:33:38 1 99.289 2017-09-21 21:33:39 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
11064 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2017-09-21 18:57:57 2017-09-21 21:51:21 1 99.941 2017-09-21 21:51:22 ETL-2010-03-23 10.0.29-MariaDB-wsrep
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2017-09-21 22:24:16 2017-09-21 22:45:21 1 99.296 2017-09-21 22:45:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11075 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ 2017-08-10 09:51:31 2017-08-10 17:31:07 0 99.213 2017-09-22 02:14:59 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2017-09-22 00:03:04 2017-09-22 00:25:31 0 99.951 2017-09-22 00:25:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB