รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 587 99.838 2018-07-17 15:07:49
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2018-09-27 11:55:24 2018-09-27 12:35:06 515 99.190 2018-09-27 12:35:06 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 481 99.700 2018-10-31 11:51:54
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2018-10-04 15:48:25 2018-10-04 16:10:30 475 99.950 2018-11-06 11:52:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2019-01-02 13:23:47 2019-01-02 14:46:40 417 99.472 2019-01-03 09:06:20 ETL-2010-03-23 10.0.28-MariaDB-wsrep
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2019-01-04 14:44:18 2019-01-04 15:55:17 416 99.954 2019-01-04 15:55:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2018-09-05 19:39:46 2018-09-05 20:22:18 366 99.784 2019-02-23 13:45:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2019-02-26 08:53:11 2019-02-26 13:11:38 362 99.881 2019-02-27 12:43:19 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2019-04-29 15:51:27 2019-04-29 17:27:27 301 99.853 2019-04-29 17:27:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2019-06-20 10:45:40 2019-06-19 13:04:25 246 99.951 2019-06-23 15:46:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2019-06-25 16:38:47 2019-06-25 17:05:34 244 99.972 2019-06-25 17:05:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-06-19 14:34:32 2019-06-19 15:58:24 242 99.162 2019-06-27 14:49:04 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 2019-06-27 12:04:48 2019-06-27 13:10:00 242 99.780 2019-06-27 13:10:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2019-03-07 10:26:15 2019-03-07 10:56:50 228 99.210 2019-07-11 09:10:21 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-07-30 11:14:22 2019-07-30 11:15:01 209 99.942 2019-07-30 11:15:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 206 99.832 2019-08-02 15:43:45
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2019-08-07 09:35:52 2019-08-07 11:31:06 201 99.968 2019-08-07 11:31:19 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2019-08-19 08:30:44 2019-08-19 08:30:49 189 99.825 2019-08-19 08:30:50 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-09-11 10:56:06 2019-09-11 11:37:25 166 99.343 2019-09-11 11:37:26 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 146 99.235 2019-10-01 22:11:56
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2019-10-22 09:05:56 2019-10-22 10:57:58 125 99.922 2019-10-22 10:57:59 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2019-11-07 16:48:25 2019-11-07 17:14:51 109 99.190 2019-11-07 17:14:51 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-11 12:39:56 2019-11-11 13:10:19 105 99.933 2019-11-11 13:10:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2019-11-12 09:11:49 2019-11-12 11:17:36 104 99.715 2019-11-12 11:17:38 ETL-2010-03-23 5.7.28
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2019-11-12 08:57:05 2019-11-12 13:10:47 104 99.918 2019-11-12 13:10:49 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-06-27 14:34:37 2019-06-27 14:38:18 95 99.939 2019-11-21 14:18:01 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2019-11-22 09:39:22 2019-11-22 11:56:54 94 99.846 2019-11-22 11:57:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2018-11-20 08:52:52 2018-11-20 11:12:49 92 99.875 2019-11-24 11:29:17 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2019-11-25 11:11:03 2019-11-25 11:47:04 91 99.341 2019-11-25 11:47:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2019-11-27 11:18:03 2019-11-27 14:04:34 89 99.946 2019-11-27 17:34:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2019-11-28 10:47:47 2019-11-28 12:49:01 88 99.775 2019-11-28 12:49:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2019-12-12 09:17:32 2019-11-30 11:11:42 86 99.807 2019-11-30 11:11:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2019-11-26 14:19:28 2019-11-26 15:20:40 83 99.941 2019-12-03 14:52:11 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2019-12-05 08:15:35 2019-12-05 08:31:47 81 99.806 2019-12-05 08:31:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2019-11-04 21:44:06 2019-11-04 22:20:33 79 99.955 2019-12-07 10:05:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2019-12-10 10:44:17 2019-12-10 11:15:45 76 99.418 2019-12-10 11:15:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2019-12-11 08:54:20 2019-12-11 12:55:31 75 99.420 2019-12-11 12:55:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2019-12-12 13:05:07 2019-12-12 13:48:10 74 99.931 2019-12-12 13:48:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2019-12-14 17:27:03 2019-12-14 23:39:25 72 98.982 2019-12-14 23:39:27 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 2019-12-17 13:41:42 2019-12-17 16:42:07 68 99.551 2019-12-18 07:45:58 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2019-12-19 08:44:36 2019-12-11 12:07:44 67 99.406 2019-12-19 12:13:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2019-12-19 09:46:35 2019-12-19 10:17:07 67 99.484 2019-12-19 10:17:13 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 65 99.332 2019-12-21 03:04:46
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-11-27 12:49:29 2019-11-27 12:49:52 64 99.956 2019-12-22 12:16:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2019-10-02 11:21:18 2019-10-02 11:54:10 60 99.207 2019-12-26 20:32:41 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2019-12-23 08:23:31 2019-12-25 12:04:15 59 99.974 2019-12-27 10:44:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-01-02 09:11:19 2020-01-02 13:01:52 53 99.350 2020-01-02 13:01:58 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2020-01-03 10:27:39 2020-01-03 11:59:32 52 99.891 2020-01-03 11:59:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2020-01-07 09:36:04 2020-01-07 10:44:21 47 99.370 2020-01-08 11:00:42 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2019-11-27 13:39:16 2019-11-27 14:58:13 46 99.955 2020-01-09 15:15:30 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2020-01-10 06:52:02 2020-01-10 07:33:40 42 99.471 2020-01-13 09:38:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2020-01-13 12:16:25 2020-01-13 12:44:09 42 99.315 2020-01-13 12:44:09 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2020-02-17 14:38:01 2020-01-14 15:08:19 41 99.835 2020-01-14 15:08:19 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-01-20 10:10:28 2020-01-21 12:06:16 34 99.990 2020-01-21 12:06:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 32 99.379 2020-01-23 14:59:22 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 28 99.856 2020-01-27 12:29:47 ETL-2010-03-23 5.5.53-MariaDB-wsrep
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2020-01-28 09:05:35 2020-01-28 10:56:05 27 99.849 2020-01-28 10:56:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2020-01-28 09:38:01 2020-01-28 13:16:17 27 99.410 2020-01-28 13:16:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2019-11-23 09:35:24 2019-11-23 11:57:05 24 99.958 2020-01-31 10:08:51 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2020-01-31 05:57:27 2020-01-31 07:16:04 24 99.835 2020-01-31 07:16:05 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2020-01-31 13:47:14 2020-01-31 14:04:09 24 99.915 2020-01-31 14:04:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2020-02-01 08:34:36 2020-02-01 15:10:58 23 99.437 2020-02-01 15:10:58 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2020-02-04 11:41:50 2020-02-04 12:51:36 20 99.919 2020-02-04 12:51:37 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 19 99.324 2020-02-05 10:42:30 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-06 13:43:01 2020-02-07 14:13:33 17 99.167 2020-02-07 14:13:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-10 11:11:53 2020-02-10 11:43:44 14 99.438 2020-02-10 11:43:45 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 13 99.972 2020-02-11 12:10:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-11 08:49:26 2020-02-11 09:04:11 13 99.937 2020-02-11 09:04:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-11 09:10:06 2020-02-11 11:14:34 13 99.942 2020-02-11 11:14:35 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2020-02-11 09:50:49 2020-02-11 11:34:38 13 99.825 2020-02-11 11:34:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2020-02-11 16:28:15 2020-02-11 16:51:20 13 99.886 2020-02-11 16:51:20 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-11 14:53:21 2020-02-11 17:19:09 13 99.899 2020-02-11 17:45:46 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-12 09:07:51 2020-02-12 11:42:43 12 99.973 2020-02-12 11:42:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-13 08:13:39 2020-02-13 08:42:24 11 99.386 2020-02-13 08:42:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-14 09:20:10 2020-02-14 11:29:02 10 99.165 2020-02-14 11:29:02 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 7 99.972 2020-02-17 14:01:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2020-02-01 16:46:22 2020-02-01 17:13:02 7 99.867 2020-02-17 14:18:44 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-17 08:47:27 2020-02-17 09:11:35 7 99.953 2020-02-17 09:11:46 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2020-02-24 08:57:47 2020-02-17 09:47:00 7 99.972 2020-02-17 09:47:00 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2020-02-17 11:28:12 2020-02-17 12:31:41 7 99.962 2020-02-17 12:31:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-17 16:59:54 2020-02-17 17:34:54 7 99.955 2020-02-17 17:34:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-17 17:22:10 2020-02-17 18:38:23 7 99.428 2020-02-17 18:38:26 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2020-01-30 08:55:25 2020-01-30 11:27:18 6 99.961 2020-02-18 10:53:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-18 08:32:37 2020-02-18 08:44:39 6 99.936 2020-02-18 08:44:40 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-18 08:49:23 2020-02-18 10:19:58 6 99.974 2020-02-18 10:20:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2020-02-18 14:26:28 2020-02-18 15:04:27 6 99.936 2020-02-18 15:04:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2020-02-18 16:19:28 2020-02-18 16:46:17 6 99.295 2020-02-18 16:46:18 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2020-02-19 11:21:38 2020-02-19 12:05:35 6 99.439 2020-02-18 10:27:26 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 1899-12-30 00:00:00 5 99.958 2020-02-19 10:28:45 ETL-2010-03-23 5.6.39-83.1
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2020-02-18 16:05:02 2020-02-18 16:31:14 5 99.889 2020-02-19 14:07:51 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2020-02-19 11:22:59 2020-02-19 12:01:26 5 99.968 2020-02-19 12:01:27 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2020-02-19 15:55:37 2020-02-19 16:36:10 5 99.919 2020-02-19 16:36:10 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2020-02-23 09:19:38 2020-02-04 09:48:41 4 99.888 2020-02-20 11:32:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2020-02-20 04:27:52 2020-02-20 06:37:38 4 99.282 2020-02-20 06:37:38 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-20 09:06:01 2020-02-20 10:29:47 4 99.890 2020-02-20 10:29:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2020-02-21 09:41:27 2020-02-20 10:50:12 4 99.922 2020-02-20 10:50:14 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2020-02-20 13:21:35 2020-02-20 13:51:03 4 99.961 2020-02-20 13:51:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2020-02-20 10:13:30 2020-02-19 11:09:24 3 99.971 2020-02-21 09:48:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2020-02-20 14:32:25 2020-02-20 14:49:17 3 99.971 2020-02-21 18:38:04 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 08:32:42 2020-02-21 09:02:39 3 99.972 2020-02-21 09:02:40 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2020-02-24 08:33:46 2020-02-21 09:56:50 3 99.872 2020-02-21 09:56:56 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2020-02-21 10:24:42 2020-02-21 11:16:00 3 99.254 2020-02-21 11:16:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-21 11:24:20 2020-02-21 11:48:23 3 99.362 2020-02-21 11:48:24 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-21 10:46:36 2020-02-21 13:07:00 3 99.266 2020-02-21 13:07:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2020-02-21 15:54:27 2020-02-21 14:01:19 3 99.968 2020-02-21 14:01:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2020-02-21 14:16:53 2020-02-21 14:49:07 3 99.954 2020-02-21 16:41:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2020-02-21 13:07:37 2020-02-21 15:30:17 3 99.850 2020-02-21 15:30:17 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-21 18:50:05 2020-02-21 19:14:50 3 99.945 2020-02-21 19:14:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2020-02-21 22:42:10 2020-02-21 23:04:11 3 99.877 2020-02-21 23:04:12 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2020-02-21 16:00:02 2020-02-21 16:28:41 2 99.888 2020-02-22 16:38:44 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2020-02-22 09:45:26 2020-02-22 10:11:01 2 99.971 2020-02-22 10:11:01 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2020-02-24 08:51:38 2020-02-22 11:05:51 2 99.974 2020-02-22 11:05:52 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2020-02-22 11:31:55 2020-02-22 12:12:45 2 99.971 2020-02-22 12:12:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-24 10:06:29 2020-02-24 11:17:36 2 99.477 2020-02-22 11:38:57 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2020-02-21 14:03:55 2020-02-21 14:33:25 1 99.398 2020-02-23 10:02:32 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2020-02-24 10:46:15 2020-02-23 09:05:42 1 99.467 2020-02-23 09:05:43 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-23 08:34:52 2020-02-23 09:29:09 1 99.943 2020-02-23 09:29:16 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2020-02-24 08:42:40 2020-02-23 10:00:36 1 99.940 2020-02-23 10:00:41 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2020-02-24 08:45:00 2020-02-23 10:18:14 1 99.284 2020-02-23 10:18:35 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-24 08:44:37 2020-02-23 10:32:09 1 99.959 2020-02-23 10:32:16 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2020-02-23 09:44:42 2020-02-23 12:00:59 1 99.862 2020-02-23 12:00:59 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2020-02-23 09:28:17 2020-02-23 12:27:11 1 99.951 2020-02-23 12:27:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-23 15:52:34 2020-02-23 16:21:55 1 99.951 2020-02-23 16:21:55 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 0 99.917 2020-02-24 12:27:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 0 99.919 2020-02-24 12:24:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 0 99.758 2020-02-24 10:19:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 0 99.952 2020-02-24 11:08:30 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 0 99.405 2020-02-24 12:27:03 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 0 99.936 2020-02-24 11:18:00 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 0 99.974 2020-02-24 11:48:42 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 1899-12-30 00:00:00 0 99.456 2020-02-24 11:46:30 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 0 99.428 2020-02-24 12:26:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 0 99.002 2020-02-24 12:03:18 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2019-12-10 08:48:34 2019-12-10 14:49:20 0 99.433 2020-02-24 09:25:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 2020-01-23 11:03:12 2020-01-23 11:12:36 0 99.174 2020-02-24 11:17:22 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 2020-02-04 06:04:36 2020-02-04 06:38:39 0 99.963 2020-02-24 12:26:59 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2020-02-17 13:20:35 2020-02-17 13:51:32 0 99.895 2020-02-24 10:39:03 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2020-01-02 08:49:01 2020-02-19 11:46:53 0 99.886 2020-02-24 12:27:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-10-05 11:02:59 2020-02-20 11:27:12 0 99.355 2020-02-24 12:27:32 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-20 09:56:54 2020-02-20 12:06:17 0 99.377 2020-02-24 11:47:44 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2020-02-20 10:51:05 2020-02-20 13:32:03 0 99.945 2020-02-24 11:54:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2020-02-20 13:43:03 2020-02-20 14:08:29 0 99.279 2020-02-24 13:28:22 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-19 13:13:58 2020-02-20 14:42:30 0 99.316 2020-02-24 10:34:17 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2020-02-21 09:08:43 2020-02-21 10:33:34 0 99.965 2020-02-24 12:14:25 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-21 10:48:05 2020-02-21 11:26:51 0 99.895 2020-02-24 08:54:13 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2020-02-21 10:14:22 2020-02-21 13:47:10 0 99.340 2020-02-24 12:20:16 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2020-02-21 14:01:45 2020-02-21 14:30:40 0 99.887 2020-02-24 11:32:29 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2020-02-21 14:18:51 2020-02-21 14:46:32 0 99.363 2020-02-24 11:20:56 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2020-02-21 14:31:11 2020-02-21 14:51:31 0 99.321 2020-02-24 10:46:03 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2020-02-22 09:38:50 2020-02-22 11:43:12 0 99.973 2020-02-24 11:51:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2020-02-24 08:51:32 2020-02-22 11:43:54 0 99.885 2020-02-24 12:14:07 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2020-02-23 09:14:25 2020-02-23 09:52:39 0 99.968 2020-02-24 11:36:04 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-23 10:41:05 2020-02-23 11:06:55 0 99.892 2020-02-24 12:04:16 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2020-02-23 12:57:51 2020-02-23 13:28:14 0 99.920 2020-02-24 12:00:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2020-02-23 15:51:28 2020-02-23 16:16:58 0 99.369 2020-02-24 12:21:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2020-02-23 21:24:06 2020-02-23 21:52:42 0 99.320 2020-02-24 11:58:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-23 21:56:33 2020-02-23 22:16:30 0 99.890 2020-02-24 12:06:56 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2020-02-24 00:04:29 2020-02-24 00:24:33 0 99.977 2020-02-24 12:27:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 04:03:15 2020-02-24 04:23:05 0 99.306 2020-02-24 04:23:05 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2020-02-24 04:00:37 2020-02-24 04:28:36 0 99.925 2020-02-24 04:28:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2020-02-24 06:12:39 2020-02-24 06:34:07 0 99.968 2020-02-24 10:51:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 06:35:17 2020-02-24 07:14:58 0 99.877 2020-02-24 07:15:02 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-24 08:02:08 2020-02-24 08:24:01 0 99.254 2020-02-24 08:24:01 ETL-2010-03-23 5.5.63-MariaDB-wsrep
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-24 08:09:57 2020-02-24 08:31:59 0 99.969 2020-02-24 08:31:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2020-02-21 17:02:32 2020-02-24 08:40:32 0 99.944 2020-02-24 08:40:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2020-02-24 08:43:49 2020-02-24 08:43:57 0 99.920 2020-02-24 08:43:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-24 08:14:51 2020-02-24 08:46:38 0 99.314 2020-02-24 08:46:39 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-24 09:01:03 2020-02-24 09:14:03 0 99.971 2020-02-24 09:14:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2020-02-24 04:14:28 2020-02-24 09:18:30 0 99.939 2020-02-24 09:18:32 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 09:21:01 2020-02-24 09:21:24 0 99.398 2020-02-24 09:21:29 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 09:17:11 2020-02-24 09:26:50 0 99.287 2020-02-24 09:26:52 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 08:38:55 2020-02-24 09:28:17 0 99.290 2020-02-24 09:28:18 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2020-02-24 09:19:26 2020-02-24 09:36:05 0 99.922 2020-02-24 12:14:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2020-02-24 09:51:21 2020-02-24 09:56:47 0 99.314 2020-02-24 09:57:00 ETL-2010-03-23 5.6.45-86.1
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2020-02-24 08:35:03 2020-02-24 09:57:42 0 99.970 2020-02-24 09:57:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-24 08:37:13 2020-02-24 09:58:36 0 99.369 2020-02-24 11:37:06 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2020-02-24 08:38:46 2020-02-24 10:13:44 0 99.821 2020-02-24 11:47:03 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2020-02-24 08:34:43 2020-02-24 10:18:30 0 99.967 2020-02-24 10:18:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-24 09:38:40 2020-02-24 10:28:36 0 99.944 2020-02-24 10:28:52 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2020-02-24 08:07:49 2020-02-24 10:31:12 0 99.862 2020-02-24 10:31:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2020-02-24 08:51:30 2020-02-24 10:34:49 0 99.972 2020-02-24 11:42:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-24 08:55:15 2020-02-24 10:41:45 0 99.857 2020-02-24 10:41:47 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 08:51:35 2020-02-24 10:46:48 0 99.645 2020-02-24 10:46:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2020-02-24 09:00:57 2020-02-24 10:57:58 0 99.968 2020-02-24 10:58:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2020-02-24 08:55:07 2020-02-24 10:58:14 0 99.854 2020-02-24 11:07:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2020-02-24 10:03:04 2020-02-24 11:04:11 0 99.907 2020-02-24 11:04:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2020-02-23 09:32:22 2020-02-24 11:06:52 0 99.970 2020-02-24 11:06:55 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2020-02-24 09:01:06 2020-02-24 11:11:32 0 99.969 2020-02-24 11:11:36 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 11:02:59 2020-02-24 11:15:58 0 99.884 2020-02-24 11:16:09 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2020-02-24 09:04:17 2020-02-24 11:17:01 0 99.340 2020-02-24 11:17:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2020-02-24 09:14:16 2020-02-24 11:17:33 0 99.957 2020-02-24 11:17:35 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2020-02-24 10:35:53 2020-02-24 11:25:02 0 99.965 2020-02-24 11:49:03 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 09:32:06 2020-02-24 11:25:03 0 99.575 2020-02-24 11:25:09 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2020-02-24 09:24:37 2020-02-24 11:26:23 0 99.948 2020-02-24 11:26:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2020-02-24 09:32:06 2020-02-24 11:27:56 0 99.829 2020-02-24 11:27:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2020-02-24 10:30:39 2020-02-24 11:29:39 0 99.955 2020-02-24 11:53:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2020-02-24 10:20:11 2020-02-24 11:30:34 0 99.819 2020-02-24 12:07:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2020-02-24 09:15:14 2020-02-24 11:34:19 0 99.940 2020-02-24 11:34:20 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 10:47:03 2020-02-24 11:35:41 0 99.849 2020-02-24 11:35:42 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2020-02-24 10:33:29 2020-02-24 11:36:03 0 99.840 2020-02-24 11:42:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2020-02-24 09:37:21 2020-02-24 11:36:29 0 99.888 2020-02-24 11:36:30 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 09:28:38 2020-02-24 11:38:11 0 99.913 2020-02-24 11:38:13 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 08:44:56 2020-02-24 11:39:41 0 99.973 2020-02-24 11:39:43 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 09:47:08 2020-02-24 11:40:06 0 99.884 2020-02-24 11:40:07 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2020-02-24 09:30:21 2020-02-24 11:42:34 0 99.398 2020-02-24 11:42:36 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2020-02-24 09:41:58 2020-02-24 11:43:42 0 99.877 2020-02-24 11:43:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2020-02-24 10:39:14 2020-02-24 11:43:51 0 99.963 2020-02-24 11:47:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2020-02-24 09:58:37 2020-02-24 11:44:59 0 99.437 2020-02-24 11:45:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2020-02-24 11:07:56 2020-02-24 11:45:49 0 99.418 2020-02-24 11:45:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2020-02-24 09:31:40 2020-02-24 11:46:18 0 99.834 2020-02-24 11:46:20 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2020-02-24 09:22:43 2020-02-24 11:47:41 0 99.900 2020-02-24 11:47:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 2020-02-24 09:57:09 2020-02-24 11:47:55 0 99.971 2020-02-24 11:47:55 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 11:43:36 2020-02-24 11:48:10 0 99.867 2020-02-24 11:48:11 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2020-02-24 11:24:14 2020-02-24 11:50:13 0 99.335 2020-02-24 11:50:15 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 08:47:45 2020-02-24 11:51:49 0 99.344 2020-02-24 11:51:50 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2020-02-24 08:40:16 2020-02-24 11:51:53 0 99.559 2020-02-24 11:51:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2020-02-24 10:55:51 2020-02-24 11:53:17 0 99.398 2020-02-24 11:59:45 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2020-02-24 10:03:04 2020-02-24 11:54:12 0 99.367 2020-02-24 11:54:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2020-02-24 08:52:21 2020-02-24 11:54:19 0 99.937 2020-02-24 11:54:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2020-02-24 10:08:12 2020-02-24 11:55:53 0 99.926 2020-02-24 11:55:55 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2020-02-24 10:18:14 2020-02-24 11:58:08 0 99.979 2020-02-24 11:58:10 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2020-02-24 08:48:15 2020-02-24 11:58:55 0 99.200 2020-02-24 11:58:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 09:09:30 2020-02-24 12:03:37 0 99.881 2020-02-24 12:03:39 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2020-02-24 09:20:44 2020-02-24 12:07:22 0 99.787 2020-02-24 12:07:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2020-02-24 09:22:26 2020-02-24 12:08:19 0 99.233 2020-02-24 12:08:20 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2020-02-24 10:52:47 2020-02-24 12:10:37 0 99.581 2020-02-24 12:10:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2020-02-24 10:23:49 2020-02-24 12:10:38 0 99.971 2020-02-24 12:10:39 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2020-02-24 11:05:47 2020-02-24 12:12:06 0 99.973 2020-02-24 12:12:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2020-02-24 11:04:17 2020-02-24 12:15:26 0 99.401 2020-02-24 12:15:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2020-02-24 10:04:54 2020-02-24 12:16:19 0 99.295 2020-02-24 12:16:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2020-02-24 09:44:46 2020-02-24 12:16:28 0 99.843 2020-02-24 12:16:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2020-02-24 11:08:21 2020-02-24 12:16:41 0 99.867 2020-02-24 12:16:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2020-02-24 11:17:05 2020-02-24 12:16:43 0 99.965 2020-02-24 12:16:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2020-02-24 11:20:52 2020-02-24 12:17:42 0 99.941 2020-02-24 12:17:43 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2020-02-24 09:03:26 2020-02-24 12:19:44 0 99.936 2020-02-24 12:19:45 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 2020-02-24 11:14:55 2020-02-24 12:22:17 0 99.962 2020-02-24 12:22:17 ETL-2010-03-23 5.6.43-84.3
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 11:44:29 2020-02-24 12:24:05 0 99.935 2020-02-24 12:24:05 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-24 11:46:24 2020-02-24 12:26:15 0 99.275 2020-02-24 12:26:19 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 11:25:04 2020-02-24 12:26:48 0 99.847 2020-02-24 12:26:48 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-24 11:48:47 2020-02-24 12:27:01 0 99.894 2020-02-24 12:27:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2020-02-24 12:46:46 2020-02-24 13:11:47 0 99.881 2020-02-24 12:27:29 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5