รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
11061 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 2007-04-10 13:00:23 2007-04-10 15:48:49 3875 99.909 2007-04-12 05:21:10 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
05283 สอ. พระธาตุ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 02 อ.เชียงขวัญ 2013-06-26 08:34:59 2013-06-26 08:35:05 1608 2013-06-26 08:35:06 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05287 สอ. หนองฮี บ้านศาลางาม หมู่ที่ 01 อ.หนองฮี 2014-02-20 19:53:23 2014-02-20 20:58:52 1368 2014-02-21 09:08:40 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
24649 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเหนือ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2015-08-16 22:26:10 2015-08-16 23:02:13 827 2015-08-16 23:02:14 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
10708 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด 2014-12-20 10:29:57 2014-12-20 13:03:52 739 99.913 2015-11-12 08:36:51 ETL-2010-03-23 5.6.21-70.1
11066 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง 2015-02-06 16:35:13 2015-02-06 21:44:16 466 99.596 2016-08-11 19:09:41 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11063 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน 2015-08-06 20:35:23 2015-08-07 01:03:53 432 99.842 2016-09-14 15:51:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2016-11-10 07:29:31 2016-11-10 07:58:04 375 99.360 2016-11-10 07:58:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 2016-01-04 13:58:59 2016-01-04 21:57:25 306 99.838 2017-01-18 08:57:48 ETL-2010-03-23 5.5.32-31.0
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 2017-01-30 18:34:49 2017-01-30 19:36:12 294 99.777 2017-01-30 19:36:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2017-02-11 09:31:42 2017-02-11 09:46:28 273 99.420 2017-02-20 13:29:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 2016-11-27 05:23:10 2016-11-27 08:27:34 258 99.832 2017-03-07 23:11:27 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2016-09-27 17:44:31 2016-09-27 17:44:40 245 99.280 2017-03-20 17:51:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2017-04-08 09:49:11 2017-04-08 11:59:50 224 99.952 2017-04-10 09:19:35 ETL-2010-03-23 5.5.30-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2017-04-13 11:00:49 2017-04-13 11:21:53 221 99.287 2017-04-13 11:21:53 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2017-04-22 09:33:48 2017-04-22 09:33:56 212 99.889 2017-04-22 09:33:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2017-01-22 14:52:02 2017-01-22 15:18:49 199 99.887 2017-05-05 08:27:07 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2017-05-05 12:22:50 2017-05-05 13:15:23 199 99.881 2017-05-05 13:15:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 2017-05-09 08:31:40 2017-05-09 09:08:46 195 99.914 2017-05-09 09:08:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-02-28 16:44:22 2017-02-28 16:44:28 188 99.894 2017-05-16 14:45:08 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2017-05-19 08:43:05 2017-05-19 10:55:23 185 99.926 2017-05-19 11:35:20 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
11067 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย 2017-02-18 18:59:57 2017-02-18 20:55:43 181 99.860 2017-05-23 15:50:24 ETL-2010-03-23 5.6.13-56
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 1899-12-30 00:00:00 175 99.938 2017-05-29 08:45:49 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2017-04-03 22:48:38 2017-04-03 22:55:23 165 99.949 2017-06-08 10:24:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 1899-12-30 00:00:00 164 99.931 2017-06-09 15:38:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 2017-05-04 22:15:23 2017-05-05 02:34:11 164 99.371 2017-06-09 12:17:24 ETL-2010-03-23 5.5.28-29.3
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2017-06-17 08:21:10 2017-06-17 08:45:43 156 99.961 2017-06-17 08:45:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2017-06-21 16:34:53 2017-06-21 17:48:03 147 99.806 2017-06-26 17:17:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2017-07-12 09:35:28 2017-07-12 11:05:03 131 99.920 2017-07-12 11:05:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2017-07-10 08:49:47 2017-07-10 09:19:30 130 99.968 2017-07-13 11:48:49 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 118 99.933 2017-07-25 09:19:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2017-08-07 11:51:02 2017-08-07 17:25:41 105 99.965 2017-08-07 17:25:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2017-05-23 13:43:11 2017-05-23 14:05:35 96 99.855 2017-08-16 13:16:06 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11504 โรงพยาบาล นอก สธ. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ 2017-08-08 04:51:38 2017-08-08 05:42:41 88 99.964 2017-08-24 16:42:03 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2017-08-16 09:26:17 2017-08-16 10:59:37 82 99.888 2017-08-30 18:06:41 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2017-09-02 11:02:15 2017-09-02 15:29:59 79 99.972 2017-09-02 15:29:59 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2017-09-04 11:30:44 2017-09-04 13:59:43 77 99.826 2017-09-04 13:59:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2017-09-05 19:22:37 2017-09-05 19:50:01 75 99.964 2017-09-06 09:05:28 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2017-09-08 13:24:50 2017-09-08 13:29:23 70 99.388 2017-09-11 14:16:40 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2017-09-13 08:07:58 2017-09-13 08:41:01 67 99.973 2017-09-14 10:13:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2017-09-21 08:18:03 2017-08-15 13:20:22 59 99.972 2017-09-22 16:18:31 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
11073 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ 2017-09-15 07:06:18 2017-09-15 14:34:12 59 99.897 2017-09-22 14:12:43 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2016-12-27 00:40:47 2016-12-27 00:46:10 57 99.931 2017-09-24 07:27:19 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2017-05-15 17:51:21 2017-05-15 18:17:00 54 99.965 2017-09-27 08:17:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2017-08-25 08:34:57 2017-08-25 08:37:35 52 99.971 2017-09-29 15:02:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2017-10-01 17:28:04 2017-10-01 17:51:40 50 99.979 2017-10-01 17:51:41 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 48 99.296 2017-10-03 11:15:10 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11071 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2015-12-08 08:32:27 2015-12-08 08:51:12 48 99.805 2017-10-03 15:57:33 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
27990 รพ. โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี 2017-10-16 00:39:35 2017-10-16 02:22:58 35 99.119 2017-10-16 02:23:00 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2017-10-18 14:11:27 2017-10-18 14:35:38 34 99.919 2017-10-17 15:57:35 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2017-10-18 08:49:47 2017-10-18 10:49:23 26 99.354 2017-10-25 17:01:59 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2017-11-03 08:53:26 2017-11-03 09:02:02 24 99.972 2017-10-27 10:23:53 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2016-10-22 04:51:23 2016-10-22 04:51:29 21 99.969 2017-10-30 09:28:47 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2017-03-31 17:37:35 2017-03-31 17:37:41 19 99.948 2017-11-01 17:01:48 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2017-10-31 18:29:10 2017-10-31 18:55:26 19 99.408 2017-11-01 16:38:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2017-11-03 09:10:06 2017-11-03 10:41:57 17 99.315 2017-11-03 10:41:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2017-10-31 15:53:00 2017-10-31 16:40:15 14 99.973 2017-11-06 18:44:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-11-07 06:00:07 2017-11-07 06:37:02 13 99.248 2017-11-07 06:37:02 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-07 12:47:03 2017-11-07 12:47:42 13 99.420 2017-11-07 12:47:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 12 99.964 2017-11-08 17:54:31 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 12 99.327 2017-11-08 14:04:16 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2017-10-16 19:12:45 2017-10-16 19:12:50 12 99.965 2017-11-08 19:55:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-07 08:19:38 2017-11-07 08:27:29 12 99.343 2017-11-08 16:15:06 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2017-11-09 01:09:24 2017-11-09 01:30:32 11 99.881 2017-11-09 01:30:32 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2017-10-17 10:36:42 2017-10-17 10:37:25 10 99.973 2017-11-10 10:24:27 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2017-11-11 09:46:04 2017-11-11 10:04:37 9 99.944 2017-11-11 10:04:37 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2017-04-15 19:26:24 2017-04-15 19:59:51 7 99.467 2017-11-13 10:00:42 ETL-2010-03-23 5.5.32-31.0
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-09-19 14:11:17 2017-09-19 15:38:56 7 99.946 2017-11-13 12:27:07 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2017-10-17 15:15:53 2017-10-17 16:09:55 7 99.891 2017-11-13 08:21:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2017-10-31 08:39:52 2017-10-31 08:40:29 7 99.753 2017-11-13 15:29:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2017-11-04 11:26:12 2017-11-04 11:41:09 7 99.927 2017-11-13 12:07:48 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2017-11-13 04:53:41 2017-11-13 05:15:48 7 99.974 2017-11-13 18:28:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2017-11-13 08:07:58 2017-11-13 08:38:26 7 99.335 2017-11-13 08:38:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-13 08:41:41 2017-11-13 09:20:01 7 99.854 2017-11-13 09:20:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2017-11-13 08:46:58 2017-11-13 10:19:07 7 99.909 2017-11-13 10:19:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-13 11:21:19 2017-11-13 12:56:00 7 99.943 2017-11-13 12:56:07 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2017-11-13 16:57:35 2017-11-13 17:50:53 7 99.860 2017-11-13 17:51:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2017-11-13 23:29:38 2017-11-13 23:29:45 7 99.941 2017-11-13 22:27:56 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2017-07-08 12:50:24 2017-07-08 13:11:29 6 99.834 2017-11-14 17:48:23 ETL-2010-03-23 5.6.12-56
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2017-09-22 16:18:09 2017-09-22 18:04:54 6 99.933 2017-11-14 20:27:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2017-11-06 16:16:45 2017-11-06 18:56:20 6 99.884 2017-11-14 20:44:35 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2017-11-07 08:55:03 2017-11-07 09:28:24 6 99.971 2017-11-14 15:57:22 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2017-11-13 07:45:42 2017-11-13 08:09:31 6 99.960 2017-11-14 17:03:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 2017-11-13 23:28:14 2017-11-13 23:28:28 6 99.758 2017-11-14 19:34:58 ETL-2010-03-23 10.1.10-MariaDB-log
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-19 09:52:04 2017-11-14 10:10:55 6 99.985 2017-11-14 10:10:59 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2017-11-14 08:30:24 2017-11-14 10:25:46 6 99.439 2017-11-14 10:25:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-14 10:39:09 2017-11-14 11:52:56 6 99.976 2017-11-14 11:52:59 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-14 17:29:06 2017-11-14 17:29:48 6 99.984 2017-11-14 17:29:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 5 99.972 2017-11-15 23:13:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 5 99.982 2017-11-15 13:03:36 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2017-10-24 14:42:52 2017-10-24 15:12:27 5 99.963 2017-11-15 19:08:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2017-11-09 08:26:07 2017-11-09 08:51:19 5 99.366 2017-11-15 14:17:27 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2017-11-11 09:35:34 2017-11-11 11:42:04 5 99.839 2017-11-15 09:02:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05273 รพ.สต. บ้านพยอม ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2017-11-15 06:37:12 2017-11-15 06:37:21 5 99.948 2017-11-15 06:37:22 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-15 08:26:49 2017-11-15 09:54:50 5 99.431 2017-11-15 09:54:56 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-15 08:59:07 2017-11-15 10:09:04 5 99.413 2017-11-15 10:09:09 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2017-11-15 10:21:41 2017-11-15 10:36:58 5 99.493 2017-11-15 10:37:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-15 11:29:52 2017-11-15 12:23:11 5 99.978 2017-11-15 12:23:16 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2017-11-15 15:29:21 2017-11-15 16:30:19 5 99.917 2017-11-15 16:30:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2017-11-15 17:03:19 2017-11-15 19:54:13 5 99.267 2017-11-15 19:54:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 4 99.361 2017-11-16 11:12:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 4 99.320 2017-11-16 15:59:13 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 4 99.197 2017-11-16 13:49:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 1899-12-30 00:00:00 4 99.972 2017-11-16 14:37:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 4 99.846 2017-11-16 17:47:46 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-08-11 12:13:56 2017-08-11 14:20:46 4 99.862 2017-11-16 14:23:01 ETL-2010-03-23 5.1.53-MariaDB
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-02 16:02:24 2017-11-02 16:07:04 4 99.956 2017-11-16 10:18:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2017-11-08 08:34:08 2017-11-08 12:46:24 4 99.876 2017-11-16 11:36:53 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-11-09 17:36:18 2017-11-09 18:31:52 4 99.965 2017-11-16 12:40:43 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2017-11-12 10:59:32 2017-11-12 10:59:42 4 99.391 2017-11-16 16:43:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2017-11-13 08:52:45 2017-11-13 10:52:46 4 99.935 2017-11-16 16:34:38 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2017-11-14 09:10:50 2017-11-14 12:34:05 4 99.846 2017-11-16 12:50:15 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-15 18:13:40 2017-11-15 18:16:18 4 99.894 2017-11-16 19:22:55 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 2017-11-15 17:03:03 2017-11-15 21:02:29 4 99.908 2017-11-16 11:35:32 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2017-11-17 07:25:34 2017-11-16 07:50:29 4 99.197 2017-11-16 07:50:30 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2017-11-17 09:18:44 2017-11-16 12:14:22 4 99.323 2017-11-16 12:14:26 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2017-11-16 10:28:34 2017-11-16 12:36:57 4 99.877 2017-11-16 12:36:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-16 12:45:50 2017-11-16 13:02:16 4 99.971 2017-11-16 13:02:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2017-11-16 12:59:34 2017-11-16 17:54:44 4 99.972 2017-11-16 17:54:48 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-11-16 14:37:19 2017-11-16 18:55:01 4 99.952 2017-11-16 18:55:04 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 3 99.974 2017-11-17 13:14:14 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 3 99.974 2017-11-17 15:30:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 3 99.971 2017-11-17 14:03:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 3 99.174 2017-11-17 10:16:29 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 3 99.965 2017-11-17 15:26:18 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2017-10-20 16:51:22 2017-10-20 16:51:44 3 99.914 2017-11-17 10:03:52 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-07 17:56:54 2017-11-07 17:59:52 3 99.361 2017-11-17 15:25:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2017-11-10 14:04:01 2017-11-10 18:48:34 3 99.909 2017-11-17 08:57:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2017-11-11 09:42:38 2017-11-11 10:15:42 3 99.964 2017-11-17 14:27:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2017-11-11 13:11:59 2017-11-11 13:36:46 3 99.971 2017-11-17 10:03:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-12 14:15:26 2017-11-12 14:27:13 3 99.221 2017-11-17 13:17:58 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2017-11-12 16:10:42 2017-11-12 16:41:43 3 99.968 2017-11-17 17:36:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-13 08:44:29 2017-11-13 09:26:44 3 99.937 2017-11-17 20:10:11 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-14 08:32:03 2017-11-14 08:37:26 3 99.175 2017-11-17 13:07:07 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2017-11-15 08:26:29 2017-11-15 08:29:07 3 99.279 2017-11-17 13:17:52 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2017-11-15 08:28:13 2017-11-15 08:39:28 3 99.856 2017-11-17 10:05:32 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2017-11-15 08:37:58 2017-11-15 09:40:19 3 99.726 2017-11-17 10:21:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2017-11-16 08:52:30 2017-11-16 08:55:53 3 99.881 2017-11-17 14:26:47 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2017-11-16 08:59:03 2017-11-16 08:59:18 3 99.971 2017-11-17 17:39:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2017-11-16 09:01:44 2017-11-16 09:02:34 3 99.834 2017-11-17 17:49:38 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2017-11-16 09:26:43 2017-11-16 11:35:23 3 99.483 2017-11-17 10:56:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-16 10:10:27 2017-11-16 13:04:42 3 99.290 2017-11-17 16:36:26 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2017-11-17 07:48:13 2017-11-17 08:09:27 3 99.972 2017-11-17 08:09:27 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2017-11-17 08:27:07 2017-11-17 08:28:09 3 99.346 2017-11-17 16:39:01 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-11-17 08:01:27 2017-11-17 08:32:31 3 99.314 2017-11-17 08:32:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-17 08:37:44 2017-11-17 08:40:27 3 99.940 2017-11-17 17:04:05 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2017-11-17 08:40:37 2017-11-17 08:42:55 3 99.970 2017-11-17 08:42:56 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2017-11-17 08:15:07 2017-11-17 08:47:02 3 99.360 2017-11-17 08:47:04 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2017-11-17 08:29:31 2017-11-17 08:49:39 3 99.940 2017-11-17 16:35:24 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2017-11-17 08:33:06 2017-11-17 08:51:30 3 99.383 2017-11-17 08:51:31 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2017-11-17 08:32:38 2017-11-17 08:57:46 3 99.454 2017-11-17 16:32:03 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-17 08:58:10 2017-11-17 08:58:20 3 99.411 2017-11-17 08:58:24 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2017-11-17 09:05:59 2017-11-17 09:13:31 3 99.972 2017-11-17 09:13:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-11-17 08:48:20 2017-11-17 09:23:57 3 99.350 2017-11-17 09:23:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2017-11-17 08:45:36 2017-11-17 09:25:08 3 99.809 2017-11-17 09:25:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2017-11-17 08:51:16 2017-11-17 09:27:14 3 99.972 2017-11-17 09:27:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2017-11-17 08:50:03 2017-11-17 09:30:44 3 99.935 2017-11-17 09:30:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-17 09:35:44 2017-11-17 09:35:50 3 99.971 2017-11-17 09:35:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2017-11-17 09:42:10 2017-11-17 10:18:35 3 99.831 2017-11-17 10:18:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2017-11-17 10:19:29 2017-11-17 11:04:21 3 99.938 2017-11-17 11:04:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-17 09:47:01 2017-11-17 11:09:11 3 99.880 2017-11-17 11:09:12 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-15 10:52:26 2017-11-17 11:17:47 3 99.478 2017-11-17 11:17:58 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2017-11-17 09:20:53 2017-11-17 11:29:00 3 99.965 2017-11-17 11:29:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-17 08:53:51 2017-11-17 12:08:24 3 99.971 2017-11-17 16:29:42 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2017-11-17 11:59:55 2017-11-17 12:22:03 3 99.892 2017-11-17 19:46:34 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2017-11-17 08:52:18 2017-11-17 12:30:19 3 99.839 2017-11-17 12:30:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-17 09:23:49 2017-11-17 12:32:34 3 99.329 2017-11-17 12:32:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2017-11-17 12:33:40 2017-11-17 13:03:47 3 99.850 2017-11-17 13:03:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2017-11-17 13:31:51 2017-11-17 13:31:58 3 99.951 2017-11-17 13:32:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-17 14:03:46 2017-11-17 16:03:46 3 99.934 2017-11-17 16:03:46 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2017-11-17 15:24:23 2017-11-17 16:18:03 3 99.347 2017-11-17 16:18:04 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2017-11-17 16:21:27 2017-11-17 17:02:13 3 99.281 2017-11-17 17:02:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-17 13:50:59 2017-11-17 17:08:58 3 99.283 2017-11-17 17:09:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-17 10:03:42 2017-11-17 17:28:40 3 99.280 2017-11-17 17:28:42 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2017-11-17 15:28:23 2017-11-17 18:05:43 3 99.381 2017-11-17 18:05:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2017-11-17 14:26:24 2017-11-17 18:16:54 3 99.894 2017-11-17 18:16:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-17 17:25:02 2017-11-17 18:26:36 3 99.366 2017-11-17 18:26:39 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-17 18:55:35 2017-11-17 19:16:46 3 99.873 2017-11-17 19:16:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2017-11-17 18:39:36 2017-11-17 19:23:14 3 99.972 2017-11-17 19:23:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2017-11-17 03:16:42 2017-11-17 11:51:24 2 99.962 2017-11-18 03:02:47 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-17 13:22:02 2017-11-17 16:48:01 2 99.339 2017-11-18 19:16:59 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2017-11-18 05:54:42 2017-11-18 06:15:20 2 99.923 2017-11-18 06:15:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2017-11-18 09:12:52 2017-11-18 09:12:58 2 99.955 2017-11-18 09:13:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2017-11-19 13:43:50 2017-11-18 10:08:09 2 99.262 2017-11-18 10:08:10 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-18 11:03:00 2017-11-18 11:08:27 2 99.942 2017-11-18 11:08:28 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2017-11-18 11:05:40 2017-11-18 11:09:45 2 99.968 2017-11-18 11:09:48 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2017-11-18 11:16:24 2017-11-18 11:33:43 2 99.888 2017-11-18 11:33:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2017-11-18 11:07:05 2017-11-18 11:39:33 2 99.968 2017-11-18 11:39:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2017-11-18 11:20:58 2017-11-18 11:45:00 2 99.959 2017-11-18 11:45:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2017-11-18 11:55:28 2017-11-18 11:55:32 2 98.835 2017-11-18 11:55:34 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2017-11-18 11:33:31 2017-11-18 11:57:04 2 99.803 2017-11-18 11:57:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2017-11-18 11:55:13 2017-11-18 12:14:31 2 99.487 2017-11-18 15:46:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-18 12:01:01 2017-11-18 12:23:46 2 99.259 2017-11-18 12:23:46 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-18 13:21:41 2017-11-18 13:47:29 2 99.980 2017-11-18 13:47:29 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2017-11-18 13:24:05 2017-11-18 13:52:43 2 99.963 2017-11-18 13:52:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-18 14:11:51 2017-11-18 14:58:20 2 99.564 2017-11-18 14:58:20 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 1 99.355 2017-11-19 15:33:09 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 1899-12-30 00:00:00 1 99.845 2017-11-19 16:05:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-07 20:36:44 2017-11-07 21:52:54 1 99.890 2017-11-19 11:52:00 ETL-2010-03-23 5.5.53-MariaDB-wsrep
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2017-11-17 09:30:13 2017-11-17 09:55:47 1 99.366 2017-11-19 14:18:55 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2017-11-18 09:06:53 2017-11-18 09:38:01 1 99.940 2017-11-19 09:44:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 07:52:16 2017-11-19 08:15:28 1 99.890 2017-11-19 08:15:29 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2017-11-19 07:56:24 2017-11-19 08:17:28 1 99.940 2017-11-19 08:17:29 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 07:53:01 2017-11-19 08:17:36 1 99.900 2017-11-19 08:17:36 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2017-11-19 07:54:14 2017-11-19 08:20:00 1 99.970 2017-11-19 08:20:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2017-11-19 08:10:44 2017-11-19 08:36:02 1 99.451 2017-11-19 08:36:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2017-11-19 08:35:41 2017-11-19 09:02:36 1 99.943 2017-11-19 09:02:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 08:39:15 2017-11-19 09:02:36 1 99.973 2017-11-19 09:02:37 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 08:33:53 2017-11-19 09:05:38 1 99.286 2017-11-19 21:14:23 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2017-11-19 08:36:00 2017-11-19 09:06:43 1 99.832 2017-11-19 09:06:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2017-11-19 08:40:47 2017-11-19 09:07:20 1 99.953 2017-11-19 09:07:21 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2017-11-19 08:39:49 2017-11-19 09:08:44 1 99.319 2017-11-19 09:08:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2017-11-19 08:41:12 2017-11-19 09:11:21 1 99.574 2017-11-19 09:11:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2017-11-19 08:44:54 2017-11-19 09:12:39 1 99.354 2017-11-19 09:12:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2017-11-19 09:14:36 2017-11-19 09:14:44 1 99.906 2017-11-19 09:14:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 08:49:31 2017-11-19 09:18:45 1 99.973 2017-11-19 09:18:45 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 08:54:41 2017-11-19 09:22:39 1 99.851 2017-11-19 09:22:40 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 08:53:06 2017-11-19 09:24:15 1 99.874 2017-11-19 09:24:15 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2017-11-19 09:01:56 2017-11-19 09:29:14 1 99.225 2017-11-19 09:29:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2017-11-19 09:06:28 2017-11-19 09:35:21 1 99.298 2017-11-19 09:35:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2017-11-19 09:13:34 2017-11-19 09:42:23 1 99.426 2017-11-19 09:42:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-19 09:14:52 2017-11-19 09:44:02 1 99.342 2017-11-19 09:44:04 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-19 09:13:01 2017-11-19 09:47:40 1 99.267 2017-11-19 09:47:41 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2017-11-19 09:22:29 2017-11-19 09:49:26 1 99.934 2017-11-19 15:28:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2017-11-19 09:33:15 2017-11-19 10:01:20 1 99.356 2017-11-19 10:01:25 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2017-11-19 09:49:16 2017-11-19 10:15:41 1 99.221 2017-11-19 10:15:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2017-11-19 10:09:01 2017-11-19 10:37:16 1 99.951 2017-11-19 10:37:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-19 10:22:27 2017-11-19 10:48:35 1 99.819 2017-11-19 10:48:35 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2017-11-19 19:27:08 2017-11-19 10:49:19 1 99.963 2017-11-19 10:49:20 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-19 10:15:56 2017-11-19 11:12:53 1 99.986 2017-11-19 11:12:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-13 09:55:04 2017-11-19 11:42:07 1 99.381 2017-11-19 11:42:11 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2017-11-19 09:43:15 2017-11-19 11:51:54 1 99.868 2017-11-19 11:51:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 2017-11-19 11:36:24 2017-11-19 12:14:29 1 99.921 2017-11-19 12:14:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2017-11-19 11:52:31 2017-11-19 12:29:24 1 99.968 2017-11-19 12:29:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2017-11-19 12:16:00 2017-11-19 12:43:02 1 99.512 2017-11-19 12:43:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-19 12:47:31 2017-11-19 12:47:36 1 99.279 2017-11-19 12:47:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2017-11-19 12:41:49 2017-11-19 13:07:57 1 99.893 2017-11-19 13:07:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2017-11-19 10:54:09 2017-11-19 13:12:11 1 99.947 2017-11-19 13:12:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 13:18:27 2017-11-19 13:44:33 1 99.973 2017-11-19 13:44:34 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2017-11-19 13:22:49 2017-11-19 13:48:38 1 99.972 2017-11-19 13:48:39 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2017-11-19 11:36:30 2017-11-19 13:54:14 1 99.450 2017-11-19 13:54:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2017-11-19 14:07:45 2017-11-19 14:16:35 1 99.882 2017-11-19 14:16:37 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2017-11-19 12:56:32 2017-11-19 14:56:49 1 99.973 2017-11-19 14:56:49 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2017-11-19 14:35:40 2017-11-19 14:59:08 1 99.875 2017-11-19 14:59:09 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2017-11-19 14:41:12 2017-11-19 15:05:10 1 99.407 2017-11-19 15:05:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 14:21:51 2017-11-19 15:29:34 1 99.935 2017-11-19 15:29:34 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2017-11-19 13:16:11 2017-11-19 15:40:10 1 99.973 2017-11-19 15:40:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 15:24:52 2017-11-19 15:54:20 1 99.792 2017-11-19 15:54:20 ETL-2010-03-23 5.5.27-28.0
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2017-11-19 15:49:15 2017-11-19 16:15:20 1 99.973 2017-11-19 16:15:20 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
11064 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2017-11-19 14:15:50 2017-11-19 16:44:16 1 99.941 2017-11-19 16:44:17 ETL-2010-03-23 10.0.29-MariaDB-wsrep
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2017-11-19 13:23:53 2017-11-19 17:07:17 1 99.119 2017-11-19 17:07:18 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
11075 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ 2017-11-19 13:59:17 2017-11-19 17:36:27 1 99.217 2017-11-19 17:36:27 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2017-11-19 18:50:29 2017-11-19 19:16:12 1 99.918 2017-11-19 19:16:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2017-11-19 22:39:46 2017-11-19 23:04:31 1 99.170 2017-11-19 23:04:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2017-11-19 23:31:00 2017-11-19 23:55:18 1 99.968 2017-11-19 23:55:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2017-11-19 19:26:35 2017-11-19 19:51:10 0 99.591 2017-11-20 02:19:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB