รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 1401 99.838 2018-07-17 15:07:49
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-06-19 14:34:32 2019-06-19 15:58:24 1056 99.162 2019-06-27 14:49:04 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 960 99.235 2019-10-01 22:11:56
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 879 99.332 2019-12-21 03:04:46
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2020-07-03 13:39:29 2020-07-03 14:10:34 684 99.853 2020-07-03 14:10:35 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05273 รพ.สต. บ้านพยอม ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2020-10-07 12:00:23 2020-10-07 12:24:07 572 99.833 2020-10-23 08:43:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2020-11-06 08:55:47 2020-11-06 11:31:06 558 99.878 2020-11-06 15:31:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 1980-01-01 00:05:12 2021-01-27 10:17:27 476 99.767 2021-01-27 10:17:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-07-31 08:35:45 2020-07-31 09:31:54 462 99.942 2021-02-10 13:05:15 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2019-12-14 17:27:03 2019-12-14 23:39:25 430 98.861 2021-03-14 16:44:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2021-03-16 09:56:40 2021-03-16 11:22:13 428 99.343 2021-03-16 11:22:14 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2021-04-20 10:17:37 2021-04-20 11:13:37 393 99.974 2021-04-20 11:13:40 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2021-04-30 14:55:06 2021-04-30 15:22:57 383 99.357 2021-04-30 15:22:58 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 2021-08-18 16:19:27 2021-08-18 19:31:57 273 99.691 2021-08-18 19:32:02 ETL-2010-03-23 10.5.9-MariaDB-log
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2021-06-21 08:57:24 2021-06-21 08:57:32 252 99.927 2021-09-08 16:31:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2021-10-21 08:29:18 2021-10-21 09:20:01 209 99.939 2021-10-21 09:20:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2021-11-12 08:43:54 2021-11-12 09:28:07 187 99.359 2021-11-12 09:28:08 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2021-11-12 09:22:50 2021-11-12 13:16:46 187 99.395 2021-11-12 13:16:46 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2020-06-05 04:02:47 2020-06-05 05:22:55 184 99.821 2021-11-15 13:42:57 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2021-11-29 09:32:04 2021-11-29 10:30:16 170 99.223 2021-11-29 10:30:17 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2021-11-06 13:33:13 2021-11-06 14:05:11 163 99.906 2021-12-06 09:43:18 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2022-01-26 11:44:01 2022-01-26 12:40:05 112 99.706 2022-01-26 12:40:06 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 2021-09-28 22:04:01 2021-09-28 23:19:50 107 99.416 2022-01-31 15:03:05 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB-log
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2022-02-11 08:12:16 2022-02-11 08:30:57 96 99.977 2022-02-11 08:30:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2022-02-16 12:59:17 2022-02-16 13:21:44 91 99.894 2022-02-16 13:21:44 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2022-02-17 13:08:57 2022-02-17 13:41:24 90 99.305 2022-02-17 13:41:24 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2022-01-12 11:19:44 2022-01-12 12:36:53 77 99.888 2022-03-02 07:42:51 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 69 99.700 2022-03-10 00:19:19
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 65 99.972 2022-03-14 16:24:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2022-03-13 20:13:44 2022-03-13 22:47:17 65 99.356 2022-03-14 13:47:01 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-01-05 09:20:36 2022-01-05 10:44:33 57 99.297 2022-03-22 14:25:55 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2022-03-15 09:03:40 2022-03-16 10:23:43 56 99.867 2022-03-23 09:31:56 ETL-2010-03-23 10.5.9-MariaDB
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2022-03-29 09:10:00 2022-03-29 11:37:48 50 99.960 2022-03-29 11:37:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2022-03-30 12:52:27 2022-03-30 13:22:34 48 99.961 2022-03-31 10:02:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2022-03-31 09:22:04 2022-03-31 14:22:44 48 99.965 2022-03-31 14:23:18 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-04-04 11:45:46 2022-04-04 11:40:05 44 99.941 2022-04-04 11:40:06 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 2022-04-04 20:33:37 2022-04-04 13:57:10 44 99.971 2022-04-04 13:57:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2022-03-28 13:29:19 2022-03-28 14:06:30 40 99.901 2022-04-08 16:52:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 26 99.181 2022-04-22 17:14:42 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
11061 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 2022-04-08 09:48:29 2022-04-08 16:50:25 26 99.648 2022-04-22 20:39:47 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-04-24 08:13:23 2022-04-24 08:40:04 24 99.428 2022-04-24 08:40:05 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2022-04-24 15:29:42 2022-04-24 15:48:10 24 99.971 2022-04-24 15:48:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2022-02-27 15:23:24 2022-02-27 15:54:48 20 99.938 2022-04-28 09:44:35 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2022-04-27 18:00:11 2022-04-27 18:25:17 20 99.930 2022-04-28 17:14:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2022-04-28 08:46:18 2022-04-28 09:31:21 20 99.339 2022-04-28 16:31:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2022-04-28 10:02:23 2022-04-28 10:03:20 20 99.934 2022-04-28 10:03:26 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0-log
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-04-29 10:28:54 2022-04-29 11:11:32 19 99.866 2022-04-29 11:11:33 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2022-05-03 13:16:19 2022-05-03 15:29:53 15 99.317 2022-05-03 15:29:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2022-04-27 14:34:28 2022-04-27 15:37:31 13 99.791 2022-05-05 13:31:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-05 08:53:13 2022-05-05 09:57:24 13 99.936 2022-05-05 09:57:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-11 13:59:24 2022-05-06 16:07:23 12 99.343 2022-05-06 16:07:24 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2021-12-03 11:04:59 2021-12-03 11:30:42 9 99.242 2022-05-09 12:08:08 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2022-05-09 10:20:00 2022-05-09 11:34:39 9 99.366 2022-05-09 11:34:41 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2022-04-30 13:47:52 2022-05-09 14:24:04 9 99.807 2022-05-09 14:24:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-09 16:08:40 2022-05-09 16:08:45 9 99.402 2022-05-09 16:08:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-10 07:47:57 2022-05-10 08:10:01 8 99.418 2022-05-10 08:10:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-10 09:12:34 2022-05-10 10:28:59 8 99.971 2022-05-10 10:29:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2022-05-10 11:00:23 2022-05-10 11:55:09 8 99.900 2022-05-10 11:55:11 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2022-05-10 14:29:12 2022-05-10 14:59:25 8 99.911 2022-05-10 14:59:26 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2022-05-17 08:57:08 2022-05-11 09:38:12 7 99.971 2022-05-11 09:38:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-11 08:52:28 2022-05-11 10:19:36 7 99.300 2022-05-11 10:19:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2022-05-11 14:48:32 2022-05-11 15:40:07 7 99.958 2022-05-11 15:40:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2022-04-22 10:36:16 2022-04-22 11:13:24 6 99.187 2022-05-12 16:31:15 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2022-05-09 16:32:57 2022-05-09 16:55:15 6 99.892 2022-05-12 19:26:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2022-05-15 09:14:22 2022-05-12 09:38:39 6 99.862 2022-05-12 09:38:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-11 16:22:43 2022-05-12 09:52:22 6 99.845 2022-05-12 09:52:25 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2022-05-12 10:49:08 2022-05-12 10:49:30 6 99.507 2022-05-12 10:49:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2022-05-12 09:47:15 2022-05-12 11:08:26 6 99.960 2022-05-12 11:08:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-12 09:09:49 2022-05-12 11:32:25 6 99.273 2022-05-12 11:32:25 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2022-05-12 08:36:11 2022-05-12 12:49:39 6 99.503 2022-05-12 12:49:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2022-05-12 09:05:37 2022-05-12 14:28:12 6 99.293 2022-05-12 14:28:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-12 15:12:36 2022-05-12 15:57:25 6 99.952 2022-05-12 15:57:26 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2022-05-12 16:07:29 2022-05-12 16:36:25 6 99.822 2022-05-12 16:36:26 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-12 16:37:46 2022-05-12 16:46:38 6 99.778 2022-05-12 16:46:38 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2022-05-12 18:19:31 2022-05-12 18:47:45 6 99.888 2022-05-12 18:47:45 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2022-05-13 08:42:17 2022-05-13 10:44:55 5 99.962 2022-05-13 10:44:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-13 10:56:17 2022-05-13 10:56:22 5 99.856 2022-05-13 10:56:23 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 13:19:44 2022-05-13 13:52:18 5 99.935 2022-05-13 13:52:19 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2022-05-13 19:45:41 2022-05-13 20:29:42 5 99.940 2022-05-13 20:29:45 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB-log
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2022-05-13 23:50:00 2022-05-14 00:09:56 4 99.955 2022-05-14 00:09:56 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-14 11:51:59 2022-05-14 12:32:19 4 99.947 2022-05-14 12:32:27 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2022-05-14 14:40:42 2022-05-14 15:05:10 4 99.254 2022-05-14 15:05:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2022-05-17 08:40:26 2022-05-15 09:08:04 3 99.303 2022-05-15 09:08:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2022-05-17 08:12:43 2022-05-16 08:38:57 2 99.921 2022-05-16 08:38:57 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2022-05-16 09:32:51 2022-05-16 10:09:27 2 99.944 2022-05-16 10:09:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2022-05-16 09:45:02 2022-05-16 10:12:02 2 99.972 2022-05-16 10:12:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2022-05-16 16:13:09 2022-05-16 16:49:22 2 99.740 2022-05-16 16:49:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.970 2022-05-17 14:58:25 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 1899-12-30 00:00:00 1 99.969 2022-05-17 15:59:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 1 99.830 2022-05-17 15:36:18 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2022-04-07 11:47:46 2022-04-07 11:50:05 1 99.884 2022-05-17 15:37:01 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2022-05-07 09:49:13 2022-05-07 10:18:26 1 99.418 2022-05-17 17:07:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-12 10:21:06 2022-05-12 11:15:49 1 99.248 2022-05-17 12:26:11 ETL-2010-03-23 5.5.63-MariaDB-wsrep
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2022-05-12 15:52:45 2022-05-12 15:54:02 1 99.338 2022-05-17 16:09:06 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2022-05-13 14:39:59 2022-05-13 14:59:30 1 99.976 2022-05-17 15:36:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-05-15 10:03:14 2022-05-15 12:06:08 1 99.953 2022-05-17 14:29:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2022-05-17 00:07:20 2022-05-17 00:27:37 1 99.888 2022-05-17 00:27:37 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 2022-05-17 03:05:28 2022-05-17 04:02:03 1 99.961 2022-05-17 04:02:04 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2022-05-17 08:22:16 2022-05-17 08:45:43 1 99.418 2022-05-17 08:45:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2022-05-17 08:30:22 2022-05-17 08:53:47 1 99.960 2022-05-17 08:53:48 ETL-2010-03-23 5.6.15-56-log
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-05-17 08:47:14 2022-05-17 08:57:19 1 99.313 2022-05-17 08:57:20 ETL-2010-03-23 5.6.46-86.2
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 08:41:29 2022-05-17 09:12:15 1 99.896 2022-05-17 09:12:17 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2022-05-17 09:03:47 2022-05-17 09:12:52 1 99.970 2022-05-17 09:12:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 08:41:20 2022-05-17 09:18:55 1 99.853 2022-05-17 09:18:56 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-05-17 08:44:04 2022-05-17 09:21:11 1 99.957 2022-05-17 09:21:12 ETL-2010-03-23 5.6.39-83.1
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-17 09:06:29 2022-05-17 09:22:14 1 99.970 2022-05-17 09:22:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 08:48:47 2022-05-17 09:30:01 1 99.881 2022-05-17 09:30:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2022-05-13 17:17:32 2022-05-17 09:31:34 1 99.977 2022-05-17 09:31:35 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 08:58:31 2022-05-17 09:41:31 1 99.854 2022-05-17 09:41:32 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2022-05-17 09:33:49 2022-05-17 09:42:24 1 99.399 2022-05-17 09:42:27 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB-log
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2022-05-17 09:04:59 2022-05-17 09:45:40 1 99.928 2022-05-17 09:45:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 09:06:05 2022-05-17 09:47:28 1 99.874 2022-05-17 09:47:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 09:03:23 2022-05-17 09:48:11 1 99.895 2022-05-17 09:48:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2022-05-17 08:57:46 2022-05-17 09:51:40 1 99.885 2022-05-17 15:45:26 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 09:10:27 2022-05-17 09:54:07 1 99.957 2022-05-17 09:05:48 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 09:22:30 2022-05-17 09:59:49 1 99.881 2022-05-17 09:59:50 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2022-05-17 09:17:56 2022-05-17 10:01:19 1 99.900 2022-05-17 10:01:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2022-05-17 09:53:05 2022-05-17 10:05:39 1 99.470 2022-05-17 10:05:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-05-17 09:19:09 2022-05-17 10:05:44 1 99.354 2022-05-17 10:05:45 ETL-2010-03-23 10.5.13-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2022-05-17 09:26:08 2022-05-17 10:05:44 1 99.578 2022-05-17 10:05:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 09:28:50 2022-05-17 10:09:30 1 99.398 2022-05-17 10:09:31 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2022-05-17 10:10:40 2022-05-17 10:10:45 1 99.422 2022-05-17 10:10:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 09:42:03 2022-05-17 10:15:28 1 99.972 2022-05-17 10:15:29 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2022-05-17 09:36:44 2022-05-17 10:16:41 1 99.878 2022-05-17 10:16:42 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2022-05-17 09:35:28 2022-05-17 10:18:21 1 99.224 2022-05-17 10:18:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2022-05-17 09:42:15 2022-05-17 10:18:26 1 99.908 2022-05-17 10:18:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2022-05-17 09:38:54 2022-05-17 10:18:58 1 99.184 2022-05-17 10:18:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2022-05-17 09:33:53 2022-05-17 10:20:59 1 99.367 2022-05-17 17:21:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2022-05-17 09:38:02 2022-05-17 10:21:20 1 99.970 2022-05-17 10:21:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 09:45:51 2022-05-17 10:22:19 1 99.318 2022-05-17 10:22:19 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 09:52:25 2022-05-17 10:27:48 1 99.936 2022-05-17 10:27:49 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 08:28:30 2022-05-17 10:28:48 1 99.386 2022-05-17 15:33:08 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 09:25:53 2022-05-17 10:29:23 1 99.899 2022-05-17 10:29:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2022-05-17 09:58:45 2022-05-17 10:31:40 1 99.510 2022-05-17 10:31:41 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2022-05-17 10:06:38 2022-05-17 10:37:54 1 99.962 2022-05-17 10:37:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2022-05-17 10:17:34 2022-05-17 10:46:17 1 99.940 2022-05-17 15:43:20 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 10:47:48 2022-05-17 10:48:37 1 99.887 2022-05-17 10:48:40 ETL-2010-03-23 5.6.37-82.2-log
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 10:37:24 2022-05-17 10:48:58 1 99.453 2022-05-17 10:48:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 10:20:02 2022-05-17 11:07:24 1 99.921 2022-05-17 11:07:26 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2022-05-17 10:39:25 2022-05-17 11:10:31 1 99.970 2022-05-17 11:10:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2022-05-17 10:39:36 2022-05-17 11:11:41 1 99.839 2022-05-17 11:11:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-17 10:34:06 2022-05-17 11:17:08 1 99.971 2022-05-17 11:17:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2022-05-17 11:17:15 2022-05-17 11:20:47 1 99.943 2022-05-17 11:20:49 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2022-05-17 11:14:14 2022-05-17 11:23:35 1 99.853 2022-05-17 11:23:37 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2022-05-17 10:44:49 2022-05-17 11:27:50 1 99.880 2022-05-17 11:27:52 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2022-05-17 11:42:42 2022-05-17 11:42:51 1 99.312 2022-05-17 11:42:53 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2022-05-10 10:53:45 2022-05-17 11:43:07 1 99.581 2022-05-17 11:43:09 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2022-05-17 08:43:49 2022-05-17 11:43:17 1 99.972 2022-05-17 15:42:46 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2022-05-17 11:19:06 2022-05-17 11:44:52 1 99.920 2022-05-17 11:44:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 11:07:56 2022-05-17 11:57:10 1 99.887 2022-05-17 11:57:11 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2022-05-17 11:31:10 2022-05-17 12:05:19 1 99.938 2022-05-17 12:05:21 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2022-05-17 08:51:58 2022-05-17 12:08:51 1 99.971 2022-05-17 12:08:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2022-05-17 11:42:11 2022-05-17 12:11:10 1 99.914 2022-05-17 12:11:11 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2022-05-17 11:14:14 2022-05-17 12:12:56 1 99.877 2022-05-17 12:12:57 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 10:15:31 2022-05-17 12:17:38 1 99.880 2022-05-17 16:01:29 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 11:23:10 2022-05-17 12:18:00 1 99.612 2022-05-17 12:18:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2022-05-17 11:19:24 2022-05-17 12:19:12 1 99.866 2022-05-17 12:19:37 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB-log
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2022-05-17 11:30:24 2022-05-17 12:21:03 1 99.971 2022-05-17 12:21:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2022-05-17 11:17:17 2022-05-17 12:22:03 1 99.962 2022-05-17 12:22:06 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB-log
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2022-05-17 11:17:28 2022-05-17 12:23:36 1 99.967 2022-05-17 12:23:38 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 11:28:56 2022-05-17 12:24:26 1 99.952 2022-05-17 12:24:27 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2022-05-17 11:17:45 2022-05-17 12:27:32 1 99.246 2022-05-17 12:27:33 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-05-17 12:08:40 2022-05-17 12:27:54 1 99.358 2022-05-17 14:12:01 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2022-05-17 11:44:58 2022-05-17 12:28:11 1 99.919 2022-05-17 12:28:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 11:31:52 2022-05-17 12:28:28 1 99.914 2022-05-17 12:28:31 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2022-05-17 11:52:57 2022-05-17 12:29:41 1 99.862 2022-05-17 12:29:42 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 2022-05-17 11:46:16 2022-05-17 12:33:06 1 99.357 2022-05-17 12:46:51 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2022-05-17 09:44:23 2022-05-17 12:34:06 1 99.459 2022-05-17 12:34:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 12:17:23 2022-05-17 12:37:27 1 99.846 2022-05-17 16:09:35 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 2022-05-17 10:23:42 2022-05-17 12:37:47 1 99.920 2022-05-17 12:37:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 12:36:38 2022-05-17 12:38:22 1 99.408 2022-05-17 12:38:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 11:53:29 2022-05-17 12:40:51 1 99.665 2022-05-17 16:30:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 2022-05-17 11:14:24 2022-05-17 13:00:27 1 99.917 2022-05-17 13:00:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 12:10:25 2022-05-17 13:06:23 1 99.876 2022-05-17 16:10:34 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 13:19:49 2022-05-17 13:20:07 1 99.441 2022-05-17 13:20:08 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 13:22:07 2022-05-17 13:26:05 1 99.968 2022-05-17 13:26:06 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2022-05-17 11:02:08 2022-05-17 13:36:37 1 99.364 2022-05-17 13:36:38 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2022-05-17 13:13:23 2022-05-17 13:39:39 1 99.969 2022-05-17 13:39:40 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2022-05-17 13:08:30 2022-05-17 13:42:38 1 99.970 2022-05-17 13:42:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 13:29:12 2022-05-17 13:48:50 1 99.757 2022-05-17 13:48:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-05-17 13:36:15 2022-05-17 14:05:40 1 99.958 2022-05-17 14:05:40 ETL-2010-03-23 5.6.48-88.0
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 13:41:12 2022-05-17 14:08:17 1 99.486 2022-05-17 14:08:18 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2022-05-17 13:49:22 2022-05-17 14:19:52 1 99.920 2022-05-17 14:19:52 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 13:50:23 2022-05-17 14:20:06 1 99.892 2022-05-17 14:20:06 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2022-05-17 14:08:19 2022-05-17 14:21:12 1 99.810 2022-05-17 14:21:15 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2022-05-17 14:05:51 2022-05-17 14:23:52 1 99.298 2022-05-17 14:23:53 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 10:57:27 2022-05-17 14:28:19 1 99.981 2022-05-17 14:28:30 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2022-05-17 13:57:02 2022-05-17 14:31:13 1 99.968 2022-05-17 14:31:13 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2022-05-17 14:00:32 2022-05-17 14:35:33 1 99.867 2022-05-17 14:35:33 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2022-05-17 13:51:49 2022-05-17 14:36:46 1 99.974 2022-05-17 14:36:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 14:08:49 2022-05-17 14:43:34 1 99.264 2022-05-17 14:43:34 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-17 14:16:49 2022-05-17 14:49:06 1 99.807 2022-05-17 14:49:07 ETL-2010-03-23 10.1.48-MariaDB
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 11:48:14 2022-05-17 14:49:18 1 99.944 2022-05-17 14:49:19 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2022-05-17 14:18:54 2022-05-17 14:49:23 1 99.924 2022-05-17 14:49:27 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 14:20:58 2022-05-17 14:50:23 1 99.336 2022-05-17 14:50:24 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2022-05-17 14:25:32 2022-05-17 14:51:45 1 99.888 2022-05-17 14:51:46 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 00:21:34 2022-05-17 14:51:49 1 99.953 2022-05-17 14:51:49 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2022-05-17 14:23:46 2022-05-17 14:55:07 1 99.968 2022-05-17 14:55:08 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2022-05-17 14:34:27 2022-05-17 15:00:56 1 99.829 2022-05-17 15:00:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 14:43:35 2022-05-17 15:21:02 1 99.835 2022-05-17 15:21:03 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2022-05-17 14:43:02 2022-05-17 15:21:19 1 99.974 2022-05-17 15:21:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2022-05-17 09:33:29 2022-05-17 15:22:42 1 99.961 2022-05-17 15:22:42 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 12:56:10 2022-05-17 15:23:04 1 99.377 2022-05-17 15:23:04 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2022-05-17 14:52:06 2022-05-17 15:23:15 1 99.950 2022-05-17 15:23:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2022-05-17 15:02:05 2022-05-17 15:28:01 1 99.787 2022-05-17 15:28:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2022-05-17 15:00:01 2022-05-17 15:33:26 1 99.282 2022-05-17 15:33:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-05-17 15:02:35 2022-05-17 15:34:39 1 99.530 2022-05-17 18:38:44 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2022-05-17 15:11:09 2022-05-17 15:40:22 1 99.431 2022-05-17 20:36:28 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-17 15:19:29 2022-05-17 15:46:16 1 99.953 2022-05-17 15:46:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2022-05-17 15:47:13 2022-05-17 15:47:18 1 99.921 2022-05-17 15:47:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2022-05-17 15:31:38 2022-05-17 15:58:57 1 99.477 2022-05-17 15:58:57 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB-log
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 15:39:47 2022-05-17 16:08:03 1 99.423 2022-05-17 16:08:04 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2022-05-17 15:33:21 2022-05-17 16:12:02 1 99.971 2022-05-17 16:12:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 15:49:18 2022-05-17 16:17:17 1 99.498 2022-05-17 16:17:18 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2022-05-17 13:47:41 2022-05-17 16:18:52 1 99.979 2022-05-17 16:18:53 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2022-05-17 15:56:59 2022-05-17 16:22:41 1 99.330 2022-05-17 16:22:42 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2022-05-17 11:20:36 2022-05-17 16:27:30 1 99.851 2022-05-17 16:31:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2022-05-17 16:18:35 2022-05-17 16:41:33 1 99.968 2022-05-17 18:11:58 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2022-05-17 16:51:05 2022-05-17 16:58:07 1 99.945 2022-05-17 16:58:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 16:35:53 2022-05-17 16:58:50 1 99.890 2022-05-17 16:58:50 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2022-05-17 16:37:16 2022-05-17 17:07:10 1 99.888 2022-05-17 17:07:10 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2022-05-17 16:49:18 2022-05-17 17:11:04 1 99.922 2022-05-17 17:11:04 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2022-05-17 17:10:45 2022-05-17 17:16:41 1 99.819 2022-05-17 17:16:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2022-05-17 15:43:27 2022-05-17 17:53:20 1 99.828 2022-05-17 17:54:23 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1-log
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2022-05-17 17:37:03 2022-05-17 17:56:09 1 99.943 2022-05-17 17:56:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2022-05-17 14:37:09 2022-05-17 18:02:57 1 99.963 2022-05-17 18:02:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 17:49:07 2022-05-17 18:18:53 1 99.174 2022-05-17 18:18:54 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 19:42:10 2022-05-17 20:11:04 1 99.356 2022-05-17 20:11:04 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2022-05-17 19:33:53 2022-05-17 20:14:40 1 99.927 2022-05-17 20:14:41 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2022-05-17 21:08:56 2022-05-17 21:43:25 1 99.428 2022-05-17 21:43:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2022-05-17 21:54:21 2022-05-17 22:06:23 1 99.337 2022-05-17 22:06:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 20:58:23 2022-05-17 23:21:37 1 99.194 2022-05-17 23:21:37 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2022-05-17 23:05:39 2022-05-17 23:28:17 1 99.843 2022-05-17 23:28:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-17 23:08:21 2022-05-17 23:38:44 1 99.973 2022-05-17 23:38:44 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 2022-05-17 18:39:52 2022-05-17 19:03:14 0 99.971 2022-05-18 07:19:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 21:34:23 2022-05-17 21:59:43 0 99.475 2022-05-18 00:24:49 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2022-05-17 23:55:27 2022-05-18 00:17:59 0 99.969 2022-05-18 00:17:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2022-05-18 00:17:22 2022-05-18 00:41:25 0 99.940 2022-05-18 00:41:25 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2022-05-18 00:20:28 2022-05-18 00:44:04 0 99.441 2022-05-18 00:44:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2022-05-18 02:15:43 2022-05-18 02:42:43 0 99.971 2022-05-18 02:42:44 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2022-05-18 03:26:27 2022-05-18 03:49:55 0 99.287 2022-05-18 03:49:56 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2022-05-18 03:51:04 2022-05-18 04:11:24 0 99.992 2022-05-18 04:11:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2022-05-18 06:19:16 2022-05-18 06:47:55 0 99.805 2022-05-18 06:47:56 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB