รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-07-18 09:04:35 2018-05-21 10:20:56 59 99.478 2018-05-21 10:21:01 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2018-07-17 09:19:02 2018-06-06 13:36:08 43 99.972 2018-06-06 13:36:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 42 99.921 2018-06-07 15:48:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 37 99.231 2018-06-12 10:47:00 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2018-07-05 13:57:55 2018-07-05 14:57:16 14 99.943 2018-07-05 14:57:18 ETL-2010-03-23 5.5.30-MariaDB
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2018-07-06 09:00:31 2018-07-06 11:38:29 13 99.886 2018-07-06 11:38:49 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-07-18 14:51:07 2018-07-06 16:39:42 13 99.380 2018-07-06 16:39:46 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 2018-07-18 08:52:05 2018-07-18 08:55:54 13 99.174 2018-07-06 11:47:01 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 10 99.973 2018-07-09 14:02:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2018-07-13 10:18:29 2018-07-13 10:59:32 6 99.313 2018-07-13 10:59:32 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 3 99.963 2018-07-16 15:07:02
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 99.978 2018-07-17 17:33:46
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 99.838 2018-07-17 15:07:49
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2 99.972 2018-07-17 15:30:24
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2 99.936 2018-07-17 18:01:12
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2 99.969 2018-07-17 10:25:00
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2 99.860 2018-07-17 17:40:50
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2018-07-16 15:00:22 2018-07-16 15:05:02 2 99.955 2018-07-17 16:30:54 3.57.7.26 5.6.33-79.0
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2018-07-17 07:33:15 2018-07-17 07:57:23 2 99.325 2018-07-17 07:57:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2018-07-17 08:40:17 2018-07-17 08:58:25 2 99.891 2018-07-17 08:58:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2018-07-18 08:31:10 2018-07-17 09:22:41 2 99.874 2018-07-17 09:22:44 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-17 09:20:03 2018-07-17 10:04:32 2 99.938 2018-07-17 10:04:34 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-17 09:02:01 2018-07-17 10:21:38 2 99.846 2018-07-17 10:21:39 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2018-07-18 12:39:39 2018-07-17 13:40:59 2 99.421 2018-07-17 13:41:01 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2018-07-17 09:17:26 2018-07-17 14:31:14 2 99.419 2018-07-17 14:31:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-07-17 14:39:58 2018-07-17 15:10:12 2 99.819 2018-07-17 15:10:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2018-07-17 14:39:48 2018-07-17 15:20:00 2 99.789 2018-07-17 15:20:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2018-07-17 16:10:17 2018-07-17 16:14:43 2 99.971 2018-07-17 16:14:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-07-17 18:15:00 2018-07-17 18:41:36 2 99.353 2018-07-17 18:41:37 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2018-07-17 16:44:10 2018-07-17 19:10:30 2 99.283 2018-07-17 19:10:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2018-07-17 21:30:00 2018-07-17 21:52:34 2 99.344 2018-07-17 21:52:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-17 22:26:58 2018-07-17 22:56:21 2 99.343 2018-07-17 22:56:21 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 1 99.935 2018-07-18 08:37:52
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 1 99.973 2018-07-18 14:32:11
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 1 99.905 2018-07-18 08:54:16
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 1 99.961 2018-07-18 10:47:26
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 1 99.950 2018-07-18 14:30:04
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 1 99.935 2018-07-18 10:31:57
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 1 99.912 2018-07-18 16:31:43
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 1 99.976 2018-07-18 17:43:12
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 1 99.970 2018-07-18 15:43:59 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.400 2018-07-18 11:47:00 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.346 2018-07-18 15:27:47 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 1 99.969 2018-07-18 13:14:38 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 1 99.360 2018-07-18 16:22:30 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 1 99.855 2018-07-18 13:35:02 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-04 09:12:15 2018-07-04 09:13:21 1 99.894 2018-07-18 18:00:40 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2018-07-17 09:40:59 2018-07-12 10:57:17 1 99.429 2018-07-18 16:07:46 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-16 11:07:38 2018-07-16 13:19:36 1 99.849 2018-07-18 17:57:08 3.57.7.26 5.5.53-38.5
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2018-07-16 14:25:32 2018-07-16 14:26:23 1 99.973 2018-07-18 16:32:14 3.57.7.26 10.1.14-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-07-17 09:02:22 2018-07-17 09:14:36 1 99.342 2018-07-18 16:35:58 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2018-07-17 08:39:17 2018-07-17 09:34:29 1 99.383 2018-07-18 14:35:05 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2018-07-17 09:03:03 2018-07-17 10:04:06 1 99.450 2018-07-18 08:37:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-07-17 10:41:10 2018-07-17 12:21:20 1 99.980 2018-07-18 17:29:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2018-07-17 12:25:05 2018-07-17 12:43:45 1 99.958 2018-07-18 16:28:52 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2018-07-17 14:13:06 2018-07-17 14:42:06 1 99.929 2018-07-18 14:08:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2018-07-17 16:24:12 2018-07-17 16:24:20 1 99.875 2018-07-18 16:54:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2018-07-17 10:43:25 2018-07-17 16:32:09 1 99.972 2018-07-18 11:47:00 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-07-17 17:43:03 2018-07-17 18:06:09 1 99.958 2018-07-18 18:13:12 ETL-2010-03-23 5.6.39-83.1
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2018-07-18 06:22:23 2018-07-18 06:43:13 1 99.974 2018-07-18 06:43:14 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2018-07-18 07:52:35 2018-07-18 07:52:40 1 99.196 2018-07-18 07:52:41 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-07-18 09:11:11 2018-07-18 08:22:07 1 99.330 2018-07-18 08:22:08 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2018-07-18 08:09:45 2018-07-18 08:32:20 1 99.925 2018-07-18 08:32:20 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2018-06-06 06:50:13 2018-07-18 08:51:09 1 99.512 2018-07-18 08:51:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2018-07-18 08:29:33 2018-07-18 09:08:24 1 99.969 2018-07-18 09:08:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-07-18 08:08:06 2018-07-18 09:10:15 1 99.313 2018-07-18 09:10:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2018-07-18 08:38:16 2018-07-18 09:26:59 1 99.971 2018-07-18 09:27:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2018-07-18 08:30:37 2018-07-18 09:32:12 1 99.885 2018-07-18 13:31:29 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2018-07-18 09:28:30 2018-07-18 09:33:16 1 99.922 2018-07-18 09:33:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2018-07-18 09:03:41 2018-07-18 09:33:43 1 99.878 2018-07-18 09:33:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2018-07-18 08:45:59 2018-07-18 09:34:51 1 99.890 2018-07-18 09:34:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2018-07-18 08:39:14 2018-07-18 09:35:27 1 99.964 2018-07-18 09:35:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2018-07-18 08:45:15 2018-07-18 09:46:47 1 99.287 2018-07-18 09:46:49 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-07-18 08:46:13 2018-07-18 09:51:25 1 99.880 2018-07-18 09:51:27 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2018-07-18 08:53:35 2018-07-18 10:05:12 1 99.834 2018-07-18 10:05:13 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 08:54:28 2018-07-18 10:07:20 1 99.791 2018-07-18 18:27:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2018-07-18 08:57:47 2018-07-18 10:07:33 1 99.972 2018-07-18 16:48:39 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2018-07-18 08:58:59 2018-07-18 10:09:53 1 99.946 2018-07-18 10:09:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-07-18 09:06:26 2018-07-18 10:18:58 1 99.874 2018-07-18 10:19:00 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 09:22:45 2018-07-18 10:20:29 1 99.972 2018-07-18 10:20:31 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2018-07-18 08:48:53 2018-07-18 10:21:13 1 99.948 2018-07-18 10:21:15 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2018-07-18 08:23:36 2018-07-18 10:21:25 1 99.971 2018-07-18 10:21:28 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2018-07-18 09:22:45 2018-07-18 10:24:03 1 99.866 2018-07-18 14:33:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2018-07-18 08:48:07 2018-07-18 10:25:48 1 99.970 2018-07-18 10:25:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2018-07-18 09:27:34 2018-07-18 10:29:03 1 99.298 2018-07-18 10:29:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-07-18 09:03:09 2018-07-18 10:29:21 1 99.976 2018-07-18 22:31:40 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2018-07-18 08:59:11 2018-07-18 10:32:08 1 99.868 2018-07-18 10:32:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2018-07-18 10:24:22 2018-07-18 10:35:03 1 99.850 2018-07-18 10:35:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2018-07-18 08:38:54 2018-07-18 10:44:35 1 99.387 2018-07-18 10:44:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2018-07-18 10:24:15 2018-07-18 11:10:25 1 99.968 2018-07-18 12:57:38 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2018-07-18 10:35:23 2018-07-18 11:15:55 1 99.950 2018-07-18 11:15:56 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2018-07-18 08:46:45 2018-07-18 11:22:24 1 99.973 2018-07-18 11:22:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-07-18 09:49:29 2018-07-18 11:25:40 1 99.957 2018-07-18 14:00:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2018-07-18 10:48:17 2018-07-18 11:27:43 1 99.527 2018-07-18 11:27:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2018-07-18 09:54:23 2018-07-18 11:29:03 1 99.940 2018-07-18 23:56:02 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2018-07-18 08:49:17 2018-07-18 11:29:08 1 99.938 2018-07-18 11:29:09 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 10:49:39 2018-07-18 11:33:19 1 99.167 2018-07-18 11:33:19 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2018-07-18 10:51:56 2018-07-18 11:35:24 1 99.168 2018-07-18 11:35:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2018-07-18 11:00:21 2018-07-18 11:38:13 1 99.960 2018-07-18 11:38:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2018-07-18 11:38:17 2018-07-18 11:38:23 1 99.942 2018-07-18 11:38:24 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-07-18 10:00:05 2018-07-18 11:42:19 1 99.282 2018-07-18 11:42:20 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2018-07-18 09:11:12 2018-07-18 11:44:07 1 99.320 2018-07-18 11:44:08 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 08:41:48 2018-07-18 11:51:01 1 99.875 2018-07-18 18:57:27 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-07-18 11:27:17 2018-07-18 11:59:14 1 99.571 2018-07-18 11:59:14 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2018-07-18 11:35:06 2018-07-18 11:59:29 1 99.967 2018-07-18 11:59:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2018-07-18 10:02:55 2018-07-18 12:13:54 1 99.845 2018-07-18 12:13:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2018-07-04 10:58:53 2018-07-18 12:26:52 1 99.940 2018-07-18 12:26:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2018-07-18 10:41:37 2018-07-18 12:32:05 1 99.866 2018-07-18 14:14:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2018-07-18 08:59:57 2018-07-18 12:36:18 1 99.972 2018-07-18 12:36:18 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2018-07-18 12:43:06 2018-07-18 12:43:12 1 99.971 2018-07-18 12:43:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2018-07-18 12:15:30 2018-07-18 12:44:24 1 99.836 2018-07-18 12:44:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2018-07-18 09:18:16 2018-07-18 12:44:51 1 99.328 2018-07-18 12:44:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2018-07-18 12:47:28 2018-07-18 12:47:55 1 99.973 2018-07-18 12:47:55 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2018-07-18 10:28:16 2018-07-18 12:48:33 1 99.969 2018-07-18 12:48:33 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2018-07-18 10:24:13 2018-07-18 12:56:40 1 99.318 2018-07-18 12:56:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2018-07-18 12:51:05 2018-07-18 13:02:27 1 99.390 2018-07-18 16:44:28 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2018-07-18 12:50:53 2018-07-18 13:05:52 1 99.367 2018-07-18 13:05:54 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-07-18 12:40:51 2018-07-18 13:10:52 1 99.364 2018-07-18 14:43:55 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2018-07-18 13:34:27 2018-07-18 13:39:03 1 99.832 2018-07-18 13:39:04 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2018-07-18 08:30:19 2018-07-18 13:41:04 1 99.944 2018-07-18 13:41:10 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2018-07-18 08:57:26 2018-07-18 13:48:35 1 99.840 2018-07-18 13:48:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2018-07-18 13:11:11 2018-07-18 14:04:13 1 99.934 2018-07-18 14:04:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2018-07-18 14:10:47 2018-07-18 14:48:41 1 99.314 2018-07-18 14:48:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2018-07-18 20:12:45 2018-07-18 15:12:53 1 99.254 2018-07-18 15:12:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2018-07-18 14:38:04 2018-07-18 15:16:13 1 99.861 2018-07-18 15:18:10 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2018-07-18 15:24:47 2018-07-18 15:25:58 1 99.341 2018-07-18 15:26:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 11:20:49 2018-07-18 15:56:36 1 99.932 2018-07-18 15:56:39 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2018-07-18 08:43:25 2018-07-18 16:15:34 1 99.907 2018-07-18 16:15:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2017-11-28 13:33:57 2018-07-18 16:30:50 1 99.341 2018-07-18 16:30:53 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2018-07-18 15:24:48 2018-07-18 16:33:20 1 99.854 2018-07-18 16:33:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2018-07-18 14:24:18 2018-07-18 16:33:40 1 99.476 2018-07-18 16:33:41 ETL-2010-03-23 10.0.28-MariaDB-wsrep
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 15:53:59 2018-07-18 16:39:14 1 99.289 2018-07-18 22:01:22 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 16:15:28 2018-07-18 16:45:39 1 99.889 2018-07-18 16:45:41 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2018-07-18 16:25:12 2018-07-18 17:07:18 1 99.347 2018-07-18 17:07:19 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2018-07-18 16:43:11 2018-07-18 17:23:53 1 99.963 2018-07-18 17:23:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2018-07-18 15:43:31 2018-07-18 17:24:54 1 99.729 2018-07-18 17:24:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2018-07-18 14:10:28 2018-07-18 17:27:02 1 99.285 2018-07-18 17:27:03 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2018-07-18 14:38:51 2018-07-18 17:28:43 1 99.973 2018-07-18 17:28:44 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2018-07-18 11:14:38 2018-07-18 17:37:04 1 99.887 2018-07-18 17:37:06 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 16:57:47 2018-07-18 17:37:49 1 99.902 2018-07-18 17:37:50 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 16:43:10 2018-07-18 17:38:13 1 99.973 2018-07-18 17:38:13 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2018-07-18 11:25:27 2018-07-18 17:40:24 1 99.973 2018-07-18 17:40:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2018-07-18 14:19:06 2018-07-18 17:45:14 1 99.487 2018-07-18 17:45:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2018-07-18 15:26:21 2018-07-18 17:55:21 1 99.938 2018-07-18 17:55:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2018-07-18 15:56:40 2018-07-18 18:12:15 1 99.918 2018-07-18 18:12:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2018-07-16 17:31:33 2018-07-18 18:13:36 1 99.940 2018-07-18 18:13:37 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2018-07-18 17:50:32 2018-07-18 18:18:35 1 99.366 2018-07-18 18:18:35 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2018-07-18 18:02:10 2018-07-18 18:24:09 1 99.451 2018-07-18 18:24:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2018-07-18 14:31:46 2018-07-18 18:39:01 1 99.894 2018-07-18 18:39:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2018-07-18 16:08:11 2018-07-18 18:46:13 1 99.972 2018-07-18 18:46:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2018-07-18 18:26:11 2018-07-18 18:49:24 1 99.422 2018-07-18 18:49:25 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2018-07-18 13:34:51 2018-07-18 18:51:48 1 99.787 2018-07-18 18:51:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2018-07-18 18:31:37 2018-07-18 18:58:59 1 99.380 2018-07-18 18:59:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2018-07-18 18:46:54 2018-07-18 19:21:30 1 99.947 2018-07-18 19:21:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2018-07-18 19:01:15 2018-07-18 19:30:21 1 99.808 2018-07-18 19:30:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-07-18 21:00:05 2018-07-18 21:00:11 1 99.890 2018-07-18 21:00:12 ETL-2010-03-23 5.5.53-MariaDB-wsrep
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2018-07-18 20:44:48 2018-07-18 21:09:05 1 99.440 2018-07-18 21:09:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 2018-07-18 16:43:15 2018-07-18 21:10:14 1 99.973 2018-07-18 21:10:14 ETL-2010-03-23 5.6.38-83.0
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2018-07-18 19:20:44 2018-07-18 21:29:20 1 99.839 2018-07-18 21:29:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2018-07-18 22:13:23 2018-07-18 22:43:20 1 99.921 2018-07-18 22:43:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2018-07-18 22:22:14 2018-07-18 22:44:08 1 99.611 2018-07-18 22:44:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 0 99.361 2018-07-19 09:29:56
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2018-07-18 10:45:37 2018-07-18 11:26:48 0 99.968 2018-07-19 00:00:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2018-07-18 21:22:18 2018-07-19 01:01:39 0 98.966 2018-07-19 01:01:41 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0