รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2010-04-07 00:08:26 2010-04-07 00:41:19 4566 99.942 2010-04-07 00:41:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 1543 99.838 2018-07-17 15:07:49
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-06-19 14:34:32 2019-06-19 15:58:24 1198 99.162 2019-06-27 14:49:04 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 1102 99.235 2019-10-01 22:11:56
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 1021 99.332 2019-12-21 03:04:46
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 1980-01-01 00:05:12 2021-01-27 10:17:27 618 99.767 2021-01-27 10:17:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-07-31 08:35:45 2020-07-31 09:31:54 604 99.942 2021-02-10 13:05:15 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2019-12-14 17:27:03 2019-12-14 23:39:25 572 98.861 2021-03-14 16:44:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2021-03-16 09:56:40 2021-03-16 11:22:13 570 99.343 2021-03-16 11:22:14 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 2021-08-18 16:19:27 2021-08-18 19:31:57 415 99.691 2021-08-18 19:32:02 ETL-2010-03-23 10.5.9-MariaDB-log
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2021-10-21 08:29:18 2021-10-21 09:20:01 351 99.939 2021-10-21 09:20:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2021-11-12 08:43:54 2021-11-12 09:28:07 329 99.359 2021-11-12 09:28:08 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2020-06-05 04:02:47 2020-06-05 05:22:55 326 99.821 2021-11-15 13:42:57 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2021-11-29 09:32:04 2021-11-29 10:30:16 312 99.223 2021-11-29 10:30:17 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2022-08-22 10:17:39 2022-08-22 12:57:17 272 99.966 2022-01-08 11:03:01 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 2021-09-28 22:04:01 2021-09-28 23:19:50 249 99.416 2022-01-31 15:03:05 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB-log
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2022-02-16 12:59:17 2022-02-16 13:21:44 233 99.894 2022-02-16 13:21:44 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 211 99.700 2022-03-10 00:19:19
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2022-03-13 20:13:44 2022-03-13 22:47:17 207 99.356 2022-03-14 13:47:01 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2022-04-28 08:46:18 2022-04-28 09:31:21 162 99.339 2022-04-28 16:31:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2022-06-01 15:40:32 2022-06-01 16:11:02 128 99.825 2022-06-01 16:11:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 120 99.181 2022-06-09 16:29:21 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2022-06-17 10:14:55 2022-06-17 11:17:15 112 99.254 2022-06-17 11:17:16 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-06-20 12:59:32 2022-06-20 13:24:23 109 99.881 2022-06-20 13:24:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 11:14:23 2022-06-21 13:02:27 108 99.406 2022-06-21 13:02:31 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-06-27 08:39:03 2022-06-27 08:59:42 102 99.899 2022-06-27 08:59:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2022-06-28 09:20:08 2022-06-28 09:21:05 101 99.970 2022-06-28 09:21:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2022-07-01 08:56:43 2022-07-01 13:30:57 98 99.974 2022-07-01 13:31:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2022-07-08 08:45:11 2022-07-08 10:01:02 91 99.979 2022-07-08 10:01:04 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2022-07-18 08:53:48 2022-07-18 09:58:45 81 99.188 2022-07-18 09:58:46 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2022-07-19 14:06:42 2022-07-19 14:41:10 77 99.185 2022-07-22 11:39:45 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-07-15 17:27:22 2022-07-15 18:29:49 72 99.854 2022-07-27 08:08:19 ETL-2010-03-23 5.5.53-MariaDB-wsrep
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2022-07-27 11:13:17 2022-07-27 11:57:39 72 99.707 2022-07-27 11:57:39 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2022-01-12 11:19:44 2022-01-12 12:36:53 66 99.888 2022-08-02 08:32:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 57 99.921 2022-08-11 08:19:22 ETL-2010-03-23 10.5.16-MariaDB-log
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2022-08-18 17:44:23 2022-08-18 18:13:53 50 99.398 2022-08-18 18:13:53 ETL-2010-03-23 10.5.16-MariaDB-log
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2021-04-20 10:17:37 2021-04-20 11:13:37 45 99.954 2022-08-23 16:29:36 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05273 รพ.สต. บ้านพยอม ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2022-08-24 10:26:30 2022-08-24 11:52:44 44 99.832 2022-08-24 11:52:47 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2022-08-25 07:41:26 2022-08-25 07:41:31 43 99.868 2022-08-25 07:41:31 ETL-2010-03-23 10.5.9-MariaDB
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-08-23 10:28:05 2022-08-23 11:41:03 39 99.424 2022-08-29 12:05:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2022-09-06 11:04:25 2022-09-06 13:39:19 31 99.972 2022-09-06 13:39:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2022-09-07 09:51:41 2022-09-07 09:53:40 30 99.925 2022-09-07 11:57:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2022-09-08 13:51:54 2022-09-08 14:06:09 28 99.923 2022-09-09 15:59:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-09-09 08:39:11 2022-09-09 09:44:47 28 99.953 2022-09-09 09:44:52 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2022-09-14 08:34:59 2022-09-14 09:12:50 23 99.977 2022-09-14 09:12:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2022-09-15 09:24:25 2022-09-15 10:52:40 22 99.888 2022-09-15 10:52:41 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2022-10-06 11:00:48 2022-09-15 11:49:00 22 99.283 2022-09-15 11:49:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2022-09-15 11:42:33 2022-09-15 12:13:00 22 99.477 2022-09-15 12:13:01 ETL-2010-03-23 10.5.16-MariaDB-log
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2022-09-16 09:33:54 2022-09-16 10:11:32 21 99.834 2022-09-16 10:11:33 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-05 14:35:04 2022-10-05 15:57:04 17 99.890 2022-09-20 14:15:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11061 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 2022-08-03 18:23:51 2022-08-03 23:30:44 16 99.517 2022-09-21 12:49:39 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2022-09-25 10:29:16 2022-09-25 11:55:41 12 99.970 2022-09-25 11:55:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-09-27 13:45:11 2022-09-27 14:25:36 10 99.958 2022-09-27 14:25:36 ETL-2010-03-23 5.6.48-88.0
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2022-09-27 14:18:14 2022-09-27 14:47:13 10 99.935 2022-09-27 14:47:14 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2022-09-28 08:40:29 2022-09-28 09:19:38 9 99.299 2022-09-28 09:19:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2022-09-28 09:33:42 2022-09-28 10:47:04 9 99.940 2022-09-28 10:47:06 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2022-09-28 09:41:34 2022-09-28 11:45:39 9 99.312 2022-09-28 11:45:39 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2022-09-28 17:58:08 2022-09-28 18:44:08 9 99.845 2022-09-28 18:44:09 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-09-29 08:27:33 2022-09-29 08:56:53 8 99.895 2022-09-29 08:56:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2022-09-29 08:53:36 2022-09-29 09:40:26 8 99.958 2022-09-29 09:40:28 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2022-09-29 09:28:14 2022-09-29 10:36:00 8 99.921 2022-09-29 10:36:01 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2022-09-29 11:48:17 2022-09-29 12:15:58 8 99.837 2022-09-29 12:15:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2022-09-29 11:47:40 2022-09-29 12:17:26 8 99.934 2022-09-29 12:17:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2022-09-21 23:45:16 2022-09-22 00:04:50 7 99.941 2022-09-30 14:02:34 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-09-28 14:31:32 2022-09-28 14:55:43 7 99.272 2022-09-30 15:45:00 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2022-10-06 09:12:57 2022-09-30 11:05:11 7 99.305 2022-09-30 11:05:14 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2022-10-03 10:03:02 2022-09-30 11:14:10 7 99.888 2022-09-30 11:14:11 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2022-09-30 15:17:19 2022-09-30 15:17:23 7 99.913 2022-09-30 15:17:24 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2022-09-30 15:22:14 2022-09-30 15:44:03 7 99.961 2022-09-30 15:44:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-09-30 15:42:05 2022-09-30 15:49:00 7 99.936 2022-09-30 15:49:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2022-09-30 16:32:35 2022-09-30 18:36:55 7 99.967 2022-09-30 18:36:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2022-10-01 09:00:13 2022-10-01 09:34:22 6 99.960 2022-10-01 09:34:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2022-10-01 09:46:15 2022-10-01 10:15:52 6 99.862 2022-10-01 10:15:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2022-10-01 21:54:56 2022-10-01 22:20:11 6 99.805 2022-10-01 22:20:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2021-12-03 11:04:59 2021-12-03 11:30:42 4 99.242 2022-10-03 15:26:45 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-03 08:44:41 2022-10-03 09:24:01 4 99.890 2022-10-03 11:26:45 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-10-03 09:07:18 2022-10-03 10:09:52 4 99.355 2022-10-03 10:09:53 ETL-2010-03-23 10.5.13-MariaDB
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2022-10-03 09:34:15 2022-10-03 10:34:11 4 99.353 2022-10-03 10:34:12 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 2022-10-03 15:58:57 2022-10-03 16:47:06 4 99.919 2022-10-03 16:47:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2022-10-03 16:35:35 2022-10-03 16:59:43 4 99.971 2022-10-03 16:59:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2022-10-03 09:39:04 2022-10-03 10:25:42 3 99.970 2022-10-04 15:45:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-04 08:54:21 2022-10-04 09:26:37 3 99.405 2022-10-04 09:26:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2022-10-04 08:45:42 2022-10-04 09:52:53 3 99.441 2022-10-04 09:53:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-04 09:11:49 2022-10-04 10:25:19 3 99.971 2022-10-04 10:25:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-10-04 10:56:49 2022-10-04 11:40:34 3 99.454 2022-10-04 11:40:34 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 2022-10-04 10:47:47 2022-10-04 13:45:37 3 99.193 2022-10-04 13:45:41 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2022-10-04 15:15:57 2022-10-04 15:53:35 3 99.886 2022-10-04 15:53:36 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 2022-10-04 16:03:16 2022-10-04 16:44:29 3 99.971 2022-10-04 16:44:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-05 07:02:50 2022-10-05 07:24:23 2 99.418 2022-10-05 07:24:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2022-10-05 09:09:39 2022-10-05 10:04:49 2 99.971 2022-10-05 10:04:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 2022-10-05 08:49:47 2022-10-05 10:06:47 2 99.917 2022-10-05 10:06:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2022-10-05 09:19:52 2022-10-05 10:30:04 2 99.418 2022-10-05 10:30:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-05 09:45:22 2022-10-05 10:41:20 2 99.407 2022-10-05 10:41:21 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-05 10:15:34 2022-10-05 10:43:15 2 99.264 2022-10-05 10:43:16 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2022-10-05 10:13:51 2022-10-05 11:00:21 2 99.960 2022-10-05 11:00:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-10-05 10:27:02 2022-10-05 11:07:31 2 99.953 2022-10-05 11:07:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2022-10-05 10:35:05 2022-10-05 11:08:22 2 99.960 2022-10-05 11:08:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2022-10-05 10:10:58 2022-10-05 11:11:59 2 99.903 2022-10-05 11:12:00 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-05 11:02:58 2022-10-05 11:13:41 2 99.377 2022-10-05 11:13:42 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-06 10:15:03 2022-10-05 11:18:50 2 99.953 2022-10-05 11:18:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-10-06 10:52:22 2022-10-05 11:40:56 2 99.957 2022-10-05 11:40:57 ETL-2010-03-23 5.6.39-83.1
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2022-10-05 11:22:56 2022-10-05 11:57:58 2 99.824 2022-10-05 11:57:59 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2022-10-05 12:56:18 2022-10-05 13:20:50 2 99.510 2022-10-05 13:20:50 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2022-09-30 16:16:43 2022-10-05 13:45:03 2 99.944 2022-10-05 13:45:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-10-05 13:43:10 2022-10-05 14:14:07 2 99.306 2022-10-05 14:14:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2022-10-05 14:40:26 2022-10-05 14:50:11 2 99.972 2022-10-05 16:19:28 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2022-10-05 13:25:06 2022-10-05 15:39:02 2 99.787 2022-10-05 15:39:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2022-10-05 16:09:11 2022-10-05 16:09:46 2 99.919 2022-10-05 16:10:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2022-10-06 09:29:48 2022-10-05 17:09:55 2 99.940 2022-10-05 17:09:57 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2022-10-05 18:06:44 2022-10-05 18:31:52 2 99.888 2022-10-05 18:31:53 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2022-10-05 20:59:44 2022-10-05 22:38:11 2 99.865 2022-10-05 22:38:18 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.874 2022-10-06 14:13:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 1 99.972 2022-10-06 15:17:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.757 2022-10-06 15:37:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2022-10-01 10:21:45 2022-10-01 10:44:47 1 99.386 2022-10-06 10:14:16 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2022-10-05 09:19:31 2022-10-05 10:25:29 1 99.224 2022-10-06 10:32:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-05 11:25:48 2022-10-05 11:42:10 1 99.441 2022-10-06 13:54:13 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2022-10-05 14:02:21 2022-10-05 14:32:43 1 99.947 2022-10-06 11:24:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2022-10-05 14:11:30 2022-10-05 15:15:33 1 99.878 2022-10-06 09:51:58 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-05 23:54:12 2022-10-06 02:13:55 1 99.665 2022-10-06 02:13:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2022-10-06 04:07:56 2022-10-06 04:27:01 1 99.992 2022-10-06 16:27:38 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2022-10-06 08:25:12 2022-10-06 08:25:42 1 99.867 2022-10-06 08:25:43 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2022-10-06 08:38:06 2022-10-06 08:38:10 1 99.303 2022-10-06 08:38:12 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2022-10-06 08:15:22 2022-10-06 08:43:31 1 99.828 2022-10-06 08:43:31 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-06 08:48:09 2022-10-06 08:57:37 1 99.970 2022-10-06 08:57:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 08:32:32 2022-10-06 09:02:00 1 99.941 2022-10-06 09:02:01 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2022-10-06 08:32:13 2022-10-06 09:02:52 1 99.313 2022-10-06 09:02:54 ETL-2010-03-23 5.6.46-86.2
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2022-10-06 08:45:12 2022-10-06 09:29:21 1 99.943 2022-10-06 09:29:24 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2022-10-06 09:04:05 2022-10-06 09:37:15 1 99.921 2022-10-06 09:37:19 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 08:45:49 2022-10-06 09:37:57 1 99.854 2022-10-06 09:38:00 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-06 09:18:38 2022-10-06 09:39:12 1 99.775 2022-10-06 09:39:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 09:13:54 2022-10-06 09:39:25 1 99.287 2022-10-06 09:39:28 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2022-10-06 08:46:51 2022-10-06 09:40:26 1 99.993 2022-10-06 09:40:27 ETL-2010-03-23 10.3.28-MariaDB-log
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-10-06 08:49:43 2022-10-06 09:46:41 1 99.895 2022-10-06 09:46:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2022-10-06 09:20:53 2022-10-06 09:47:44 1 99.970 2022-10-06 09:47:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-06 08:48:20 2022-10-06 09:48:21 1 99.972 2022-10-06 09:48:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2022-10-06 09:57:26 2022-10-06 09:57:37 1 99.363 2022-10-06 18:51:21 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-10-06 09:40:24 2022-10-06 09:59:27 1 99.614 2022-10-06 09:59:28 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2022-10-06 08:39:37 2022-10-06 10:01:09 1 99.317 2022-10-06 15:26:01 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2022-10-06 08:58:25 2022-10-06 10:05:01 1 99.877 2022-10-06 10:05:03 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2022-10-06 08:54:28 2022-10-06 10:07:26 1 99.389 2022-10-06 10:07:33 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2022-10-05 18:10:06 2022-10-06 10:10:37 1 99.959 2022-10-06 10:10:38 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 08:07:57 2022-10-06 10:11:13 1 99.969 2022-10-06 10:11:14 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 2022-10-06 08:47:08 2022-10-06 10:14:22 1 99.357 2022-10-06 10:14:26 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 09:04:29 2022-10-06 10:17:27 1 99.956 2022-10-06 10:17:29 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 08:58:24 2022-10-06 10:20:21 1 99.852 2022-10-06 10:20:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-05 14:12:08 2022-10-06 10:20:51 1 99.952 2022-10-06 10:20:52 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 08:56:38 2022-10-06 10:29:14 1 99.950 2022-10-06 10:29:19 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2022-10-06 09:29:13 2022-10-06 10:29:32 1 99.293 2022-10-06 18:04:17 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-10-06 09:22:03 2022-10-06 10:44:12 1 99.867 2022-10-06 10:44:13 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2022-10-06 09:15:35 2022-10-06 10:47:10 1 99.902 2022-10-06 16:32:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2022-10-06 09:10:48 2022-10-06 10:47:26 1 99.422 2022-10-06 10:47:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2022-10-06 09:17:30 2022-10-06 10:49:03 1 99.956 2022-10-06 10:49:04 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2022-10-06 09:10:48 2022-10-06 10:52:17 1 99.837 2022-10-06 10:52:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2022-10-06 09:43:05 2022-10-06 10:52:56 1 99.862 2022-10-06 10:52:57 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 09:28:00 2022-10-06 10:57:16 1 99.174 2022-10-06 10:57:17 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2022-10-06 09:48:55 2022-10-06 10:58:34 1 99.429 2022-10-06 10:58:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2022-10-06 09:43:55 2022-10-06 10:58:47 1 99.267 2022-10-06 10:58:48 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2022-10-06 10:07:31 2022-10-06 11:00:54 1 99.459 2022-10-06 11:00:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 09:10:19 2022-10-06 11:02:08 1 99.946 2022-10-06 11:02:17 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2022-10-06 09:59:38 2022-10-06 11:05:33 1 99.853 2022-10-06 11:05:34 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2022-10-06 09:39:43 2022-10-06 11:07:06 1 99.920 2022-10-06 11:07:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2022-10-06 09:57:52 2022-10-06 11:07:44 1 99.969 2022-10-06 11:07:45 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2022-10-06 09:26:18 2022-10-06 11:09:41 1 99.900 2022-10-06 11:09:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 09:57:01 2022-10-06 11:09:49 1 99.943 2022-10-06 11:09:50 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2022-10-06 09:30:09 2022-10-06 11:11:35 1 99.914 2022-10-06 11:11:37 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2022-10-06 09:46:04 2022-10-06 11:15:44 1 99.418 2022-10-06 11:15:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2022-10-06 10:15:19 2022-10-06 11:17:51 1 99.397 2022-10-06 11:17:52 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 10:23:30 2022-10-06 11:20:55 1 99.876 2022-10-06 11:20:56 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2022-10-06 08:49:47 2022-10-06 11:26:54 1 99.431 2022-10-06 11:26:58 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2022-10-06 09:53:31 2022-10-06 11:28:38 1 99.338 2022-10-06 11:28:39 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2022-10-06 10:27:05 2022-10-06 11:39:00 1 99.962 2022-10-06 14:54:27 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2022-10-06 09:33:12 2022-10-06 11:40:07 1 99.971 2022-10-06 11:40:08 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 11:05:26 2022-10-06 11:45:49 1 99.973 2022-10-06 11:45:50 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 10:18:43 2022-10-06 11:54:07 1 99.474 2022-10-06 11:54:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2022-10-06 11:09:41 2022-10-06 11:57:50 1 99.968 2022-10-06 11:57:50 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 10:29:13 2022-10-06 12:01:44 1 99.319 2022-10-06 12:01:48 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2022-10-06 11:37:23 2022-10-06 12:15:22 1 99.950 2022-10-06 12:15:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2022-10-06 11:59:56 2022-10-06 12:34:30 1 99.418 2022-10-06 12:34:30 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2022-10-06 12:03:28 2022-10-06 12:42:00 1 99.928 2022-10-06 12:42:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2022-10-06 12:25:47 2022-10-06 12:51:30 1 99.976 2022-10-06 12:51:31 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 12:15:37 2022-10-06 12:52:20 1 99.914 2022-10-06 12:52:21 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 11:36:46 2022-10-06 12:59:55 1 99.343 2022-10-06 12:59:58 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2022-10-06 08:46:54 2022-10-06 13:00:12 1 99.940 2022-10-06 13:00:15 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2022-10-06 09:32:40 2022-10-06 13:01:36 1 99.974 2022-10-06 15:10:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2022-10-06 13:01:48 2022-10-06 13:01:56 1 99.364 2022-10-06 13:02:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 10:06:04 2022-10-06 13:09:07 1 99.835 2022-10-06 14:16:39 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2022-10-06 09:51:25 2022-10-06 13:16:49 1 99.503 2022-10-06 13:16:49 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 12:52:45 2022-10-06 13:20:18 1 99.934 2022-10-06 13:20:18 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2022-10-06 13:19:41 2022-10-06 13:28:15 1 99.471 2022-10-06 13:28:16 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2022-10-06 13:28:58 2022-10-06 13:29:04 1 99.879 2022-10-06 13:29:04 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2022-10-06 13:32:09 2022-10-06 13:39:15 1 99.978 2022-10-06 13:39:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 11:30:12 2022-10-06 13:40:18 1 99.486 2022-10-06 13:40:35 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 2022-10-06 13:27:18 2022-10-06 13:47:36 1 99.971 2022-10-06 13:47:36 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 11:37:14 2022-10-06 13:51:12 1 99.905 2022-10-06 13:51:18 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 14:02:25 2022-10-06 14:02:50 1 99.251 2022-10-06 14:02:51 ETL-2010-03-23 5.5.63-MariaDB-wsrep
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2022-10-06 13:51:05 2022-10-06 14:02:53 1 99.888 2022-10-06 14:02:54 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2022-10-07 08:39:54 2022-10-06 14:09:06 1 99.968 2022-10-06 14:09:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2022-10-06 13:54:15 2022-10-06 14:10:53 1 99.810 2022-10-06 14:10:55 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2022-10-06 14:11:36 2022-10-06 14:11:42 1 99.968 2022-10-06 14:11:42 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2022-10-06 13:47:19 2022-10-06 14:14:53 1 99.887 2022-10-06 14:14:53 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2022-10-06 13:44:16 2022-10-06 14:15:24 1 99.924 2022-10-06 14:15:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 13:55:35 2022-10-06 14:23:36 1 99.892 2022-10-06 14:23:37 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2022-10-06 13:53:35 2022-10-06 14:25:04 1 99.962 2022-10-06 14:25:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2022-10-06 14:01:24 2022-10-06 14:35:06 1 99.830 2022-10-06 14:35:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2022-10-06 14:08:57 2022-10-06 14:36:59 1 99.266 2022-10-06 14:36:59 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-06 14:09:06 2022-10-06 14:38:03 1 99.807 2022-10-06 14:38:04 ETL-2010-03-23 10.1.48-MariaDB
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2022-10-06 12:19:56 2022-10-06 14:39:14 1 99.885 2022-10-06 14:39:15 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-10-06 14:40:53 2022-10-06 14:47:02 1 99.358 2022-10-06 14:47:02 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2022-10-06 14:24:26 2022-10-06 14:48:14 1 99.860 2022-10-06 14:48:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2022-10-06 14:27:16 2022-10-06 14:51:26 1 99.974 2022-10-06 14:51:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 14:19:17 2022-10-06 15:02:22 1 99.980 2022-10-06 15:02:22 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 14:37:52 2022-10-06 15:03:42 1 99.888 2022-10-06 15:03:42 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 14:54:43 2022-10-06 15:19:46 1 99.846 2022-10-06 15:19:46 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2022-10-06 15:00:56 2022-10-06 15:21:49 1 99.882 2022-10-06 15:21:50 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 14:44:48 2022-10-06 15:26:59 1 99.879 2022-10-06 16:41:12 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2022-10-06 13:32:07 2022-10-06 15:34:11 1 99.298 2022-10-06 15:34:11 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 15:05:55 2022-10-06 15:36:15 1 99.887 2022-10-06 15:36:16 ETL-2010-03-23 5.6.37-82.2-log
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2022-10-06 15:41:20 2022-10-06 15:43:37 1 99.970 2022-10-06 15:43:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 15:18:06 2022-10-06 15:44:59 1 99.423 2022-10-06 15:44:59 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2022-10-06 15:18:41 2022-10-06 15:45:53 1 99.969 2022-10-06 15:45:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2022-10-06 15:20:32 2022-10-06 15:46:37 1 99.563 2022-10-06 15:46:37 ETL-2010-03-23 10.6.4-MariaDB-log
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2022-10-06 08:45:48 2022-10-06 15:54:48 1 99.938 2022-10-06 15:54:52 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2022-10-06 15:32:17 2022-10-06 15:59:51 1 99.352 2022-10-06 15:59:52 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2022-10-06 15:26:39 2022-10-06 16:01:51 1 99.508 2022-10-06 16:01:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2022-10-06 15:35:47 2022-10-06 16:03:36 1 99.928 2022-10-06 16:03:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2022-10-06 15:34:02 2022-10-06 16:05:02 1 99.383 2022-10-06 16:05:02 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2022-10-06 15:48:21 2022-10-06 16:08:02 1 99.853 2022-10-06 16:08:03 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2022-10-06 15:42:13 2022-10-06 16:16:02 1 99.498 2022-10-06 16:16:02 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2022-10-06 16:17:43 2022-10-06 16:17:49 1 99.968 2022-10-06 16:17:49 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2022-10-06 15:50:22 2022-10-06 16:20:58 1 99.819 2022-10-06 16:21:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2022-10-06 16:24:29 2022-10-06 16:37:44 1 99.827 2022-10-06 16:37:44 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2022-10-06 16:45:09 2022-10-06 17:10:06 1 99.963 2022-10-06 17:10:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2022-10-06 16:53:30 2022-10-06 17:19:22 1 99.843 2022-10-06 17:19:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2022-10-06 16:58:49 2022-10-06 17:32:20 1 99.969 2022-10-06 17:32:20 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 2022-10-06 17:08:26 2022-10-06 17:32:47 1 99.960 2022-10-06 17:32:47 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2022-10-06 17:12:37 2022-10-06 17:37:18 1 99.971 2022-10-06 17:37:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2022-10-06 16:15:36 2022-10-06 18:23:40 1 99.578 2022-10-06 18:23:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2022-10-06 20:34:28 2022-10-06 20:56:31 1 99.337 2022-10-06 20:56:32 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2022-10-06 23:02:36 2022-10-06 23:22:04 1 99.908 2022-10-06 23:22:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2022-10-06 21:46:11 2022-10-07 00:10:18 0 99.971 2022-10-07 00:10:19 ETL-2010-03-23 10.5.17-MariaDB-log
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2022-10-07 02:50:18 2022-10-07 03:06:07 0 99.945 2022-10-07 03:06:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2022-10-07 08:10:08 2022-10-07 08:37:01 0 99.581 2022-10-07 08:37:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB