ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
ศูนย์ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด


วัตถุประสงค์
     พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographic Information System-GIS.) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค ของศูนย์ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ตรงกับความต้องการใช้ของบุคลากรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง
นโยบายการพัฒนาระบบ
  1.ต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา (Easy To Access)
  2.ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งในเชิงพื้นที่และแผนภูมิ (Easy To Use)
  3.ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (Valid),ครบถ้วน (Complete) และเป็นปัจจุบัน (Up to date)
  4.บริการข้อมูลให้หน่วยงานทุกระดับใช้ข้อมูลได้จากแหล่งเดียวกัน


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวัง (รง.506)
(ที่มา รายงาน 506)

ศูนย์ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด


โทรศัพท์: 043-515-206
Email: epidroiet@yahoo.com
Website: www.epid101.net











 Web Browser ที่แนะนำ